Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster


Op Zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag, de 1e collecte (de rode collectezak) is dan ook bestemd voor Kerk in Actie:
“Het verbeteren voedselproductie in afgelegen bergdorpen Nepal”.
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie ICFON werkt samen met dorpsbewoners aan het verbeteren van de levensomstandigheden. Mensen leren hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken, hoe ze met nieuwe landbouwtechnieken hun opbrengst kunnen verhogen en hoe ze hun producten op de markt kunnen verkopen.
Ook krijgen gezinnen een geit of buffel om melk te produceren of om in te zetten als ploeg- of lastdier.
Voor slechts € 60,- krijgt een gezin een geit en een training in de verzorging, voor € 400,- krijgt een gezin een buffel.
Daarnaast ondersteunt ICFON dorpsgemeenschappen die in april 2015 werden getroffen door de zware aardbevingen, om hun dagelijks leven weer op te pakken.

De 2e collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters met als specifiek doel de instandhouding van de Eredienst.

De 1e collecte op zondag 23 oktober is bestemd voor de kerkrentmeesters met als doel het ouderenpastoraat.
De 2e collecte (de groene collectezak) staat in het teken van Hervormingsdag.
De collecte hiervoor vervroegen wij met een week, aangezien op 31 oktober de oogstdienst gehouden wordt.

Hervormingsdag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot een breuk met de kerk van Rome.
In de 16e eeuw zijn hieruit de protestantse kerken ontstaan.
Het doel van deze 2e collectie is de actie van Kerk in Actie: Christenen en moslims werken samen aan ontwikkeling in Nigeriaanse dorpen.
De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen.
De organisatie JPRM helpt mensen hun verschillen te overbruggen door samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorp. Onder begeleiding van JPRM leggen christenen en moslims, oud en jong, vrouwen en mannen samen een waterput of weg aan. Die samenwerking zorgt voor saamhorigheid.

JPRM geeft daarnaast lessen over vrede, zorgt ervoor dat volwassenen leren
lezen en schrijven en zet spaargroepen op. Het resultaat: een veiliger leefklimaat in de dorpen en meer welvaart en ontwikkeling voor de bewoners.
In 2016 wil JPRM vijftig dorpen helpen via deze aanpak te werken aan vrede, verzoening en ontwikkeling.

Steun de predikanten op Nias.
Wat is een gemeente zonder dominee? Op het Indonesische eiland Nias hebben veel kerken geen predikant. Een belangrijke oorzaak is dat veel jongeren niet gaan studeren, omdat ze daar geen geld voor hebben. Als er wel geld voor is, kiezen ze liever een beroep waarmee ze meer geld kunnen verdienen. Vanwege het tekort aan predikanten gaan er vaak leken voor. zij hebben meestal weinig opleiding
gehad. De kerk op Nias lijdt aan het gebrek van goede voorgangers. De mensen daar leven vooral van landbouw en visserij, maar veel eilandbewoners zijn erg arm.

De opbrengst valt tegen doordat er veel regen valt en er regelmatig natuurrampen plaatsvinden. Bovendien is de afzetmarkt klein.
Maar de helft van de mensen heeft geld om basisonderwijs te volgen. Door gebrek aan hoger onderwijs blijven de mensen arm!
De Banua Niha Keriso Protestant, partnerkerk van Kerk in Actie, wil er zijn voor deze mensen.
De kerk heeft een trainingsinstituut waar lekenvoorgangers en predikanten worden begeleid en toegerust.

Hier leren ze bijvoorbeeld om boeiend en relevant te preken. Op de eigen theologische universiteit worden jongeren opgeleid tot predikant. Ook zet de kerk zich in voor de samenleving. Er worden bijvoorbeeld kredietgroepen opgezet.
In deze groepen sparen mensen samen geld om te investeren in hun bedrijfjes. De collecteopbrengst is bestemd voor de Banua Niha Keriso Protestant en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.

Van harte aanbevolen!

Vrijwilligershulp gezocht voor 10 uur per jaar!!
In verpleegtehuis Zilverschoon, nu genaamd De Pol, wordt er elke zondag een kerkdienst gehouden voor de bewoners.
Deze 52 diensten worden verdeeld onder de diverse kerken in Nijkerk.
Voor ons als Vredeskerk betekent dit, dat wij bij 5 diensten( per jaar) helpen.

Wat houdt dit nu in?
Wij halen de bewoners op bij de diverse afdelingen en brengen hen naar de
kerkzaal. Tijdens de dienst zitten we tussen de bewoners, zodat wij indien nodig kunnen helpen met het opzoeken van de diverse liederen. Na afloop brengen wij alle bewoners weer naar de afdeling. Het belangrijkste vergeet ik nog bijna.
Vooraf drinken we met alle vrijwilligers een kopje koffie of thee.

Onze vrijwilligersgroep heeft dringend aanvulling nodig om dit te kunnen blijven doen.
Het is ontzettend dankbaar werk en qua tijd prima te doen.
Wilt u meer informatie of een keer een dienst bij komen wonen dan kunt u contact opnemen met Greet Stolk

Onze 1e dienst staat gepland voor 6 maart a.s.

Namens alle bewoners alvast bedankt voor uw aanmelding.


De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd,
gaan vandaag naar ………

Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Will Roest tel. 2451364.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.