Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
HVG
 




Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster

Zondag 16 november is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor het Binnenlands diaconaat van KerkinActie met als thema Kinderen.

Honderd jaar geleden werd in Jeugddorp De Glind het eerste kind opgevangen. Tegenwoordig wonen er ongeveer 120 uit huis geplaatste kinderen en jongeren in gezinshuizen in De Glind. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat hun ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen. Vaak hebben ze gedragsproblemen of andere beperkingen. Voor deze kinderen biedt een gewoon gezin warmte en bescherming. Het jeugddorp is eigendom van de Rudolphstichting. Ook in andere delen van Nederland ontwikkelt deze stichting vernieuwende
vormen van jeugdzorg. Want alle kinderen en jongeren verdienen een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst, vindt de Rudolphstichting. De opbrengst van de collecte op 16 november is bestemd voor het diaconale werk van Kerk in Actie en in het bijzonder voor het werk van De Rudolphstichting.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Zondag 23 november vieren wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Wij gedenken de gemeenteleden die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar en
vieren het Heilig Avondmaal. De avondmaalscollecte is bestemd voor het diaconale werk in onze eigen gemeente.

De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar ………
Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Will Roest tel. 2451364.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.