Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
HVG
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster

Zondag 19 oktober is de opbrengst van de tweede rondgang bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk dat onder het werk van het Nijkerks Diaconaal Beraad valt.

Op 26 oktober vieren wij Hervormingsdag.
Samen de uitdaging aangaan
De landelijke collecte ‘Rondom Hervormingsdag’ op zondag 26 oktober is bestemd voor het synodewerk van de Protestantse Kerk in Nederland. In de synode worden zaken besproken die alle gemeenten individueel en de kerk als geheel aangaan. De synode geeft leiding aan het leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en neemt ter hand wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen. In een veranderende samenleving, die steeds verder individualiseert, is het belangrijk om te laten zien welke rijkdom er binnen de christelijke geloofstraditie gedeeld en beleefd kan worden. De synode geeft daarvoor handvatten.
Ook buigt de synode zich over de oecumenische relaties van de kerk, zodat wij als christenen wereldwijd verbonden zijn en blijven.
Dit synodale werk is mogelijk dankzij de opbrengst van de collecte. We hopen dat u ook bijdraagt aan deze collecte.
De eerste rondgang is voor dit doel bestemd.

De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar ………
Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Will Roest tel. 2451364.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.