Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster

Zondag 17 mei wordt Wezenzondag genoemd: Christus is al naar de hemel
gegaan, maar Hij troost ons met de belofte van de komst van de Heilige Geest.
Op deze zondag staat, in de 1e rondgang (de rode collectezak), een collecte voor het eigen gemeente werk op het landelijke collecterooster. De diaconie van de Vredeskerk bepaalt de bestemming van de collecte. Dat kan zijn voor missionaire activiteiten om meer gemeenteleden, jong en oud, te betrekken bij het werk van de gemeente. Maar de collecte kan ook bestemd worden voor het eigen jeugdwerk, muziek, interieur of voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw.

Met Pinksteren op zondag 24 mei staat de Kerk in Actie collecte in het teken van het Zendingswerk van de Kerk met als thema: “Geef de Bijbel in eigen taal”. Centraal staat het werk van partnerorganisatie Institute for Bible Translation (IBT) in de Oekraïne, die werkt aan de vertaling van de Bijbel in het Krim Tataars. De Krim Tataren vormen sinds enkele eeuwen een kleine minderheid op De Krim. Velen van hen zijn tijdens een lange ballingschap christen geworden, maar een Bijbel in de eigen taal was er niet. Met steun van Kerk in Actie heeft het IBT gewerkt aan een Bijbelvertaling in het Krim Tataars.
De vertaling is afgerond en nu kan de vertaalde Bijbel worden gedrukt, zodat deze thuis en in de kerk kan worden gelezen. Een bijbel in eigen taal kost slechts € 9,00. Kerk in Actie wil IBT helpen aan minstens 2000 bijbels. Met de opbrengst van de collecte wordt het werk in de Oekraïne en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie gesteund. Van harte aanbevolen. De 1e rondgang is hiervoor bestemd.

De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar ………
Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Will Roest tel. 2451364.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.