Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster


Op Zondag 2 oktober is de 1e collecte (de rode collectezak) bestemd voor Kerk en Israël met als thema: Terug naar de bron.
Deze zondag, Israëlzondag, staan we stil bij de bron van ons christelijk geloof, de Joodse traditie.
Om het gesprek over de Joodse wortels van de kerk te stimuleren, organiseert Kerk en Israël tal van activiteiten. Ieder jaar is er een landelijke ontmoetingsdag, zijn er studiemiddagen, en dit jaar is er begin november een symposium over Jezus en Paulus als Joodse hervormers. Paul van Dam, lid van de commissie Kerk en Israël in Houten, vindt het belangrijk om als gemeente terug te gaan naar onze wortels die liggen in het Oude Testament. “Die verhalen laten processen zien die ook in ons eigen leven gaande zijn.
Moeite, zorgen en pijn, maar ook intense betrokkenheid van God met mensen. Het zijn verhalen die we keer op keer moeten lezen om de diepte ervan tot ons door te laten dringen.” Ook lokale groepen Kerk en Israël organiseren
cursussen en bijeenkomsten die gemeenteleden inspireren met de Joodse
bronnen en traditie. Met de opbrengst van de collecte kan de Protestantse Kerk al deze activiteiten ondersteunen. De 2e collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters met als specifiek doel de kindernevendienst en de jeugdactiviteiten die in onze Vredeskerk georganiseerd worden.

De collectes op zondag 9 oktober zijn bestemd voor de kerkrentmeesters.
De 1e collecte is voor de Instandhouding van de Eredienst en de 2e voor het
Beheer en Onderhoud.

Steun de predikanten op Nias.
Wat is een gemeente zonder dominee? Op het Indonesische eiland Nias hebben veel kerken geen predikant. Een belangrijke oorzaak is dat veel jongeren niet gaan studeren, omdat ze daar geen geld voor hebben. Als er wel geld voor is, kiezen ze liever een beroep waarmee ze meer geld kunnen verdienen. Vanwege het tekort aan predikanten gaan er vaak leken voor. zij hebben meestal weinig opleiding
gehad. De kerk op Nias lijdt aan het gebrek van goede voorgangers. De mensen daar leven vooral van landbouw en visserij, maar veel eilandbewoners zijn erg arm.

De opbrengst valt tegen doordat er veel regen valt en er regelmatig natuurrampen plaatsvinden. Bovendien is de afzetmarkt klein.
Maar de helft van de mensen heeft geld om basisonderwijs te volgen. Door gebrek aan hoger onderwijs blijven de mensen arm!
De Banua Niha Keriso Protestant, partnerkerk van Kerk in Actie, wil er zijn voor deze mensen.
De kerk heeft een trainingsinstituut waar lekenvoorgangers en predikanten worden begeleid en toegerust.

Hier leren ze bijvoorbeeld om boeiend en relevant te preken. Op de eigen theologische universiteit worden jongeren opgeleid tot predikant. Ook zet de kerk zich in voor de samenleving. Er worden bijvoorbeeld kredietgroepen opgezet.
In deze groepen sparen mensen samen geld om te investeren in hun bedrijfjes. De collecteopbrengst is bestemd voor de Banua Niha Keriso Protestant en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.

Van harte aanbevolen!

Vrijwilligershulp gezocht voor 10 uur per jaar!!
In verpleegtehuis Zilverschoon, nu genaamd De Pol, wordt er elke zondag een kerkdienst gehouden voor de bewoners.
Deze 52 diensten worden verdeeld onder de diverse kerken in Nijkerk.
Voor ons als Vredeskerk betekent dit, dat wij bij 5 diensten( per jaar) helpen.

Wat houdt dit nu in?
Wij halen de bewoners op bij de diverse afdelingen en brengen hen naar de
kerkzaal. Tijdens de dienst zitten we tussen de bewoners, zodat wij indien nodig kunnen helpen met het opzoeken van de diverse liederen. Na afloop brengen wij alle bewoners weer naar de afdeling. Het belangrijkste vergeet ik nog bijna.
Vooraf drinken we met alle vrijwilligers een kopje koffie of thee.

Onze vrijwilligersgroep heeft dringend aanvulling nodig om dit te kunnen blijven doen.
Het is ontzettend dankbaar werk en qua tijd prima te doen.
Wilt u meer informatie of een keer een dienst bij komen wonen dan kunt u contact opnemen met Greet Stolk

Onze 1e dienst staat gepland voor 6 maart a.s.

Namens alle bewoners alvast bedankt voor uw aanmelding.


De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd,
gaan vandaag naar ………

Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Will Roest tel. 2451364.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.