Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster

 Zondag 7 februari staat in het teken van het werelddiaconaat. De collecte  van de 1e rondgang (de rode zak) is bestemd voor het werk van Trukajaya en  voor ander wereld diaconale projecten van Kerk in Actie.Partnerorganisatie  Trukajaya op Centraal Java, Indonesië, werkt met succes aan de verbetering  van de voedselsituatie op het platteland.

 De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig  dat kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerkelijke  organisatie Trukajaya vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun  productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren. In 6 dorpen  worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en  waterreservoirs.
 Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te passen en de  lokale gewassen met meer variatie te gebruiken.

 De dagen naar Pasen komen dit jaar al vroeg, op zondag 14 februari start de 40-dagentijd. Elk jaar volgen wij de weg die Kerk in actie voor ons uitzet. Dit jaar zijn er zelfs 2 routes uitgezet. De Vredeskerk volgt Route 2, een route dwars door Ghana. In het kerkblad en voor de dienst op het projectiescherm kunt u de doelen volgen.

De collecte van de 1e rondgang is dan ook bestemd voor ondersteuning van de kerken in Noord-Ghana. “We gaan”, zeiden Jasper Maas en Mary Jarga en hun gezin. En ze zetten een stap naar de kerken in Noord–Ghana. Want de nood is groot in deze kleine gemeenschappen. Maar weinig mensen kunnen lezen, terwijl de jonge christenen snakken naar meer Bijbelkennis en geloofsverdieping.
Goed opgeleide voorgangers en kerkelijk werkers zijn hard nodig. Jasper Maas, uitgezonden namens Kerk in Actie, geeft samen met zijn Ghanese vrouw Mary Jarga les aan het trainingscentrum van de Presbyteriaanse kerk.

In Noord-Ghana is veel armoede. Daarom ligt de nadruk in de opleiding sterk op diaconaat en reist Jasper veel om de kleine kerken te ondersteunen en te bemoedigen.
De 2e collecte (de groene zak) is voor hulp dichtbij, namelijk het Nijkerks Diaconaal Beraad. De Vredeskerk is deelnemer aan het NDB en steunt de stichting vanuit haar diaconale gedachte voor hulp aan de zwakkere en minder bedeelden in de gemeente Nijkerk.

40 dagentijd: Ik ga. Zet een stap naar de ander
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed.
We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Samen met vele kerkelijke gemeenten en donateurs voeren we in deze belangrijke kerkelijke periode campagne.
Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’.
Naast de reeds eerder genoemde route die wij als Vredeskerk door Ghana zullen volgen is het vanaf februari ook mogelijk de 40dagentijd app te downloaden via Google Play en de iTunes App store.
De 40dagentijd app is een handig middel jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. Dus zoek in 1 van beide opties op 40 dagentijd.

Vrijwilligershulp gezocht voor 10 uur per jaar!!
In verpleegtehuis Zilverschoon, nu genaamd De Pol, wordt er elke zondag een kerkdienst gehouden voor de bewoners.
Deze 52 diensten worden verdeeld onder de diverse kerken in Nijkerk.
Voor ons als Vredeskerk betekent dit, dat wij bij 5 diensten( per jaar) helpen.

Wat houdt dit nu in?
Wij halen de bewoners op bij de diverse afdelingen en brengen hen naar de
kerkzaal. Tijdens de dienst zitten we tussen de bewoners, zodat wij indien nodig kunnen helpen met het opzoeken van de diverse liederen. Na afloop brengen wij alle bewoners weer naar de afdeling. Het belangrijkste vergeet ik nog bijna.
Vooraf drinken we met alle vrijwilligers een kopje koffie of thee.

Onze vrijwilligersgroep heeft dringend aanvulling nodig om dit te kunnen blijven doen.
Het is ontzettend dankbaar werk en qua tijd prima te doen.
Wilt u meer informatie of een keer een dienst bij komen wonen dan kunt u contact opnemen met Greet Stolk

Onze 1e dienst staat gepland voor 6 maart a.s.

Namens alle bewoners alvast bedankt voor uw aanmelding.


De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd,
gaan vandaag naar ………

Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Will Roest tel. 2451364.

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.