Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
Jeugd
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   

Diaconie Algemeen
Veranderen de tijden echt? "Vroeger" was de diaconie hoofdzakelijk belast met de "armenzorg". Is dat verleden tijd?  Nauwelijks.
Ondanks alle sociale voorzieningen zijn er nog steeds mensen die het financieel niet kunnen bolwerken. De basistaak van de diaconie is bepaald niet veranderd en wij zijn er om hulp te bieden aan mensen in financiële nood en om te helpen bij problemen in de doolhof van die sociale voorzieningen of de weg naar instanties. Een verzoek om hulp zal altijd met de nodige en gebruikelijke discretie worden behandeld.
Een diaken heeft net als de andere ambtsdragers een ambtsgeheim.

De diakenen hebben concreet tot taak:

  • te helpen, waar geen helper is
  • de nood binnen en buiten de gemeente te signaleren
  • weg te wijzen in het oerwoud van regelgeving en maatschappelijke instellingen
  • al die initiatieven nemen, die hulp bieden in materiële en immateriële zin: bezoek van zieken- en bejaarden, jeugdwerk- en vakantieprojecten.

De taak van de diaken tijdens de eredienst bestaat uit het inzamelen van de gaven en tijdens het Heilig Avondmaal heeft de diaken weer zijn oorspronkelijke functie van tafeldienaar, de oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord diakonos (= dienaar/bemiddelaar).
Tijdens deze dienst zijn er twee diaconale aspecten. Wij gedenken het offer van Jezus aan het kruis en wij delen in de gemeenschap de liefde van God. Daarnaast mogen wij ook uitdelen.
De gaven bij en na het Heilig Avondmaal horen er onlosmakelijk bij. Ze zijn niet bedoeld om de onkosten te dekken, maar zijn bestemd voor die ander die het minder heeft dan wij.

De diaconie verzorgt verder de bloemengroeten aan zieke en oudere gemeenteleden na de eredienst en de oogstdienst, zendt Paas- en Kerstgroeten en verzorgt kerstpakketten voor gezinnen die wel wat steun kunnen gebruiken.

De inkomsten van de diaconie zijn (meestal) de opbrengsten van de tweede collecten tijdens de eredienst, de collecten tijdens het Heilig Avondmaal en giften. Verder zijn er de landelijke doorzendcollectes van KerkinActie en de maandelijks wisselende busjesprojecten voor speciale binnen- en buitenlandse, kleinschalige projecten.
Ons bankrekeningnummer is NL89 FVLB 0635 8156 64,  t.n.v. diaconie Hervormde Gemeente Vredeskerk Nijkerk en wij zijn bereikbaar via
E-mail:
diaconie-secretariaat@vredeskerk-nijkerk.nl

Werelddiaconaat en milieuzaken:
Ook op een andere manier wordt hulp aan de medemens geboden. Dat is dan veelal de mens ver van ons vandaan in de ontwikkelingslanden. Voor dit werelddiaconaat is ontzettend veel geld nodig en regelmatig worden er dan ook collectes gehouden voor mensen in de Derde Wereld of in rampgebieden.

Ook houdt de diaconie zich bezig met inzamelingen voor projecten in eigen land. Vanwege onze opdracht voor een goed beheer van Gods schepping trachten we aandacht te besteden aan het milieu.

Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO):
De ZWO-commissie, en het werk dat zij doet, valt onder verantwoording van de diaconie.
De werelddiaken is de contactpersoon tussen diaconie en ZWO-commissie.

Bij Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking denken wij aan de hulp die medemensen ver bij ons vandaan, in ontwikkelingslanden moet worden geboden.

 • Zending omvat de bewustmaking van het werk van de zending, zoals dat voornamelijk vanuit het zendingsbureau in Utrecht geschiedt. Voor dit werk worden diverse collecten gehouden in de loop van het jaar. In de hal van de kerk staan bussen voor gebruikte postzegels en kaarten.
 • Voor Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking is veel geld nodig en er worden dan ook collecten gehouden voor dit werk.       2 x per jaar, de eerste zondag van februari en de tweede zondag van oktober zijn zondagen voor het Werelddiakonaat.
 • Vanwege onze opdracht voor een goed beheer van Gods schepping besteden wij aandacht aan het milieu.

Doelstelling is bezinning op de oorzaken, aard en bestrijding van armoede en onderontwikkeling.

De ZWO-commissie is een diaconale werkgroep en bestaat momenteel uit 3 personen, die o.a. de volgende groeperingen vertegenwoordigen:

  • Amnesty International                                                                    
  • Kerk en Samenleving    
  • Kerk en milieu                                                                       
  • Werelddiakonaat
  • Interkerkelijk overleg Wereldvoedselvraagstukken (IOW)
  • Zending

Informatie:
Mevr. R. van de Kaa-de Koe (Rinske), Havikenhof 28, 3862 LR.
Mevr. H. van de Brink, Wittenburg 42, 3862 EH (Zending)
Dhr. G.P. van Hamersveld (Gerard), Steenbeek 88, 3861 LJ.                                                                  
E-mail: werelddiaken@vredeskerk-nijkerk.nl (Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking)

Autodienst
De diaconie verzorgt ook vervoer voor ouderen en mensen die niet in staat zijn zelf naar de kerk te komen.
Twee groepen chauffeurs verzorgen deze dienst bij toerbeurt. Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u terecht bij:
Mevr. C. Heijnekamp (Conny), Valkenhof 113, 3862 LM.
Dhr. H. van den Ham (Harry), Frieswijkstraat 44, 3862 BL.
E-mail: autodienst@vredeskerk-nijkerk.nl

Kerkradio:
Voor gemeenteleden, die om welke reden dan ook de diensten in de Vredeskerk niet kunnen bijwonen, bestaat de mogelijkheid de kerkdienst thuis gelijktijdig mee te beleven.
U heeft daarvoor nodig een bestaande analoge telefoonlijn en een stopcontact. De diaconie levert het benodigde ontvangapparaat en verzorgt de aansluiting daarvan. Voor het ontvangstapparaat vraagt de diaconie een borgsom van € 50 en een abonnement voor de kerkradio kost € 8,= per maand boven de kosten (tikken) van de telefoonverbinding.
Ontvangst per computer met internetverbinding is ook mogelijk. In dat geval is geen extra ontvangapparaat nodig en beperken de kosten zich tot een normale internetverbinding. Wel zijn de abonnementskosten (€ 8,= per maand) verschuldigd.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Dhr. M. Wijnen (Mees), Bitterland 18, 3862 ZB. E-mail: kerktelefooninfo@vredeskerk-nijkerk.nl

Nijkerks Diakonaal Beraad (NDB):
Veel kerken in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken nemen deel in het Nijkerks Diakonaal Beraad. Vanaf het begin is de diaconie van de Vredeskerk daar ook actief bij betrokken.
Vanwege het vertrouwelijke karakter voltrekken de belangrijkste hulptaken van dit Beraad zich "in stilte", evenals het project "Schuldhulpmaatje", dat voorziet in actieve ondersteuning bij schuldsanering.
Het meest zichtbare gedeelte van het NDB is de kerstpakketten-actie van de gezamenlijke kerken aan het einde van het jaar en in het voorjaar de vakantiegeld-actie. Over beide projecten wordt uitgebreid in het kerkblad en op de website bericht.
Contact persoon: Mevr. G. Schoo - Leusink (Gezien), Karel Doormanstraat 32, 3861 GD.                                             
E-mail: meldpuntnijkerk@vredeskerk-nijkerk.nl

Kerkdiensten op cd:
Met ingebruikneming van het nieuwe kerktelefoonsysteem is het mogelijk geworden om kerkdiensten op te nemen op cd.  
De kosten daarvan bedragen € 2,= per stuk. Wanneer u van een dienst een kopie op cd wilt ontvangen kunt u dit aanvragen bij:
Dhr. J. Schoo (Johan), Karel Doormanstraat 32, 3861 GD. E-mail: kerktelefoon@vredeskerk-nijkerk.nl.

Jeugdzaken:
Contactpersoon voor jeugdzaken van de diaconie:
Mevr. A. Verschoor (Ariane), Olmenlaan 9, 3862 VG, Jeugddiaken.                                                  
E-mail: jeugddiaken@vredeskerk-nijkerk.nl

Hervormde Vrijwilligers Dienst (HVD):
De Hervormde Vrijwilligers Dienst is een groep in de Hervormde Kerk, bestaande uit gemeenteleden, die in overleg met de diaconie allerlei taken, hand en spandiensten in de gemeente op zich hebben genomen en van onschatbare waarde zijn bij het onderhouden van de onderlinge contacten en het omzien naar elkaar.

Vrijwilligers in onze Vredeskerk die extra aandacht geven aan de mensen in onze gemeente, die daaraan behoefte kunnen hebben.
Zo bezoeken zij gemeenteleden (in principe boven de 75 jaar) in de zorgcentra “Arkemheen”, “Sint-Jozef” en "Zilverschoon" of in de “Veenepoort”, maar ook in de wijken, ter gelegenheid van hun verjaardag.
De vrijwilligersdienst staat altijd open voor enthousiaste mensen die een taak op zich durven te nemen. Contactpersoon is:
Dhr. H. van den Ham (Harry), Frieswijkstraat 44, 3862 BL. E-mail: hvd@vredeskerk-nijkerk.nl