ANBI


 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente Vredeskerk te Nijkerk
Telefoonnummer Kerkelijk Bureau 033- 2454694
RSIN nummer: 824092144
Website adres: www.vredeskerk-nijkerk.nl
E-mail: diaconie-secretariaat@vredeskerk-nijkerk.nl
Adres: van Reenenpark 23
Postcode: 3862 CB
Plaats: Nijkerk
Postadres: Postbus 88
Postcode: 3860 AB
Plaats: Nijkerk

De Nederlands Hervormde Vredeskerkgemeente is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

Zij maakt deel uit van de "Stichting voor Evangelisatie, opgericht in 1933, waarvan u de ANBI gegevens hierbij aantreft.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Protestantse Vredeskerkgemeente te Nijkerk.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
In onze gemeente telt de kerkenraad 24 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van diakenen houdt het besef van hulpvaardigheid en de het besef van onrust over allerlei onrecht gaande.
Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld.

De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie.
Het college bestaat uit ten minste drie leden. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie Ordinantie 11, art. 4.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene      christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de      kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.vredeskerk-nijkerk.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Hieronder vindt u de Exploitatierekening 2017 van uw Diaconie.
Het nadelig saldo van € 191,-- is iets lager dan begroot.
Mocht u nadere detailinformatie wensen, dan kunt die bij mij aanvragen via het volgende emailadres: 
diaconie-secretariaat@vredeskerk-nijkerk.nl
Uw penningmeester, Aalt van Dunschoten. Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De diaconie van de Vredeskerk is lid van het Nijkerks Diaconaal Beraad (de diaconieën van een aantal kerken in Nijkerk en Nijkerkerveen werken samen op diverse maatschappelijke terreinen met als doel is het bieden van hulp en ondersteuning aan degenen die het moeilijk hebben).

In het Nijkerks Diaconaal Beraad worden de krachten gebundeld om als gezamenlijke kerken in de gemeente Nijkerk bij te dragen aan het welzijn van alle mensen en die tijdelijk of chronisch in een moeilijke of kwetsbare situatie verkeren.
De drijfveer om hulp te verlenen komt vanuit de Bijbelse Diaconale opdracht om diegene te helpen die geen helper heeft.
Op deze wijze wordt er bijgedragen aan een samenleving waarin er zorg, liefde en aandacht is voor elkaar.
Nadere detailinformatie over de (besteding van) de financiën van de Diaconie van de Vredeskerkgemeente kunnen worden ingewonnen via het e-mailadres: diaconie-secretariaat@vredeskerk-nijkerk.nl