Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster

Op zondag 10 juni is de eerste collecte voor Kerk in Actie/werelddiaconaat.
De tweede collecte is voor het Diaconale werk van de Vredeskerk.

In de dienst van zondag 17 juni a.s. is de eerste collecte bestemd voor het Pastoraat. In de tweede collecte wordt er ingezameld voor het Binnenlands diaconaat van Kerk in Actie. Ook op 24 juni zijn er twee collectes. De eerste is bestemd voor de Instandhouding van de eredienst; de tweede rondgang is voor het Diaconale jeugdwerk van de Vredeskerk.

Kerk in Actie (17 juni).
Inloophuis als ontmoetingsplek.

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip.
Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol.
Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer.
Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken.
Waar even op adem gekomen kan worden. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar ook vele vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn.
Elk inloophuis heeft een eigen programma, afgestemd op de behoeften in de wijk. Vrijwilliger Marjan vindt het belangrijk dat buurtbewoners een plek hebben waar ze hun verhaal kunnen vertellen en waar aandacht is voor iedereen.
De meeste mensen, die ze ontmoet, hebben veel meegemaakt. Ze vindt het fijn dat ze in het inloophuis haar steentje kan bijdragen voor haar naaste.
Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK ( Door Aandacht Kracht).
Zij hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.

Van harte aanbevolen!

Bijenhouden biedt jongeren toekomst.
Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie.
De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk.
Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.
Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.
Ook de jonge Mildred volgde een opleiding op het centrum. Ze is er enorm mee geholpen en heeft nu een eigen onderneming als imker in haar dorp, met wel
5 bijenkasten. Met de opbrengst van de honing zorgt ze voor inkomen voor haar familie. Door de opleiding op het Vredescentrum Barbara Ford is voor haar een droom in vervulling gegaan.

Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten.

Helpt u mee?

Kinderen in de knel (18 maart)
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer
te worden van geweld of uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.
De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak. Moeders werken in zelfhulpgroepen aan een alternatief of extra inkomen voor het gezin en leren opkomen voor de rechten van hun kinderen.
SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de
kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden.
Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeid vrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit. Met deze collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie zoals SAVE in India.
Van harte aanbevolen!

25 maart: 40dagentijdcollecte van Kerk in Actie
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede,
ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zuur. Mothers Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk van Oeganda wil hierin verandering brengen.
Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal
ontwricht. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Samen met hun man kunnen zij bij de medewerkers van Mothers Union relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin, waardoor ook
huiselijk geweld wordt gestopt.
Ook geeft Mothers Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het
omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk.
Vrouwen voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Met deze collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie, zoals Mothers Union in Oeganda.
Van harte aanbevolen!

Vrijwilligershulp gezocht voor 10 uur per jaar!!
In verpleegtehuis Zilverschoon, nu genaamd De Pol, wordt er elke zondag een kerkdienst gehouden voor de bewoners.
Deze 52 diensten worden verdeeld onder de diverse kerken in Nijkerk.
Voor ons als Vredeskerk betekent dit, dat wij bij 5 diensten( per jaar) helpen.

Wat houdt dit nu in?
Wij halen de bewoners op bij de diverse afdelingen en brengen hen naar de
kerkzaal. Tijdens de dienst zitten we tussen de bewoners, zodat wij indien nodig kunnen helpen met het opzoeken van de diverse liederen. Na afloop brengen wij alle bewoners weer naar de afdeling. Het belangrijkste vergeet ik nog bijna.
Vooraf drinken we met alle vrijwilligers een kopje koffie of thee.

Onze vrijwilligersgroep heeft dringend aanvulling nodig om dit te kunnen blijven doen.
Het is ontzettend dankbaar werk en qua tijd prima te doen.
Wilt u meer informatie of een keer een dienst bij komen wonen dan kunt u contact opnemen met Greet Stolk

Onze 1e dienst staat gepland voor 6 maart a.s.

Namens alle bewoners alvast bedankt voor uw aanmelding.


De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd,
gaan vandaag naar ………

Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Aafke Komduur: 2458527

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.