Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
Hof van Lof
Jeugd
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   

Diaconaat
Veranderen de tijden echt? "Vroeger" was de diaconie hoofdzakelijk belast met de "armenzorg". Is dat verleden tijd?  Nauwelijks. 
Ondanks alle sociale voorzieningen zijn er nog steeds mensen die het financieel niet kunnen bolwerken. De basistaak van de diaconie is bepaald niet veranderd en wij zijn er om hulp te bieden aan mensen in financiële nood en om te helpen bij problemen in de doolhof van die sociale voorzieningen of de weg naar instanties. Een verzoek om hulp zal altijd met de nodige en gebruikelijke discretie worden behandeld. 
Een diaken heeft net als de andere ambtsdragers een ambtsgeheim.

De diakenen hebben concreet tot taak:

  • te helpen, waar geen helper is
  • de nood binnen en buiten de gemeente te signaleren
  • weg te wijzen in het oerwoud van regelgeving en maatschappelijke instellingen
  • al die initiatieven nemen, die hulp bieden in materiële en immateriële zin: bezoek van zieken en bejaarden, jeugdwerk- en vakantieprojecten.

De taak van de diaken tijdens de eredienst bestaat uit het inzamelen van de gaven en tijdens het Heilig Avondmaal heeft de diaken weer zijn oorspronkelijke functie van tafeldienaar, de oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord diakonos (=dienaar/bemiddelaar). 
Tijdens deze dienst zijn er twee diaconale aspecten. Wij gedenken het offer van Jezus aan het kruis en wij delen in de gemeenschap de liefde van God. Daarnaast mogen wij ook uitdelen. 
De gaven bij en na het Heilig Avondmaal horen er onlosmakelijk bij. Ze zijn niet bedoeld om de onkosten te dekken, maar zijn bestemd voor die ander die het minder heeft dan wij.

De diaconie verzorgt verder de bloemengroeten aan zieke en oudere gemeenteleden na de eredienst en de oogstdienst, zendt Paas- en Kerstgroeten.

Andere doelen zijn verder de landelijke doorzendcollectes van Kerk-in-Actie en de maandelijks wisselende busjesprojecten voor speciale binnen- en buitenlandse, kleinschalige projecten.
Gemeenteleden die een (kleinschalig) doel ter ondersteuning door de diaconie, middels collecte of busjesproject, willen aandragen, worden van harte uitgenodigd dit te doen via E-mail: diaconie-secretariaat@vredeskerk-nijkerk.nl

De inkomsten van de diaconie zijn (meestal) de opbrengsten van de tweede collecte tijdens de eredienst, de collecten tijdens het Heilig Avondmaal en giften. Ons bankrekeningnummer is NL89 FVLB 0635 8156 64, t.n.v. diaconie Hervormde Gemeente Vredeskerk Nijkerk en wij zijn bereikbaar via E-mail:diaconie-secretariaat@vredeskerk-nijkerk.nl

Werelddiaconaat, zending en milieuzaken
Ook op een andere manier wordt hulp aan de medemens geboden. Dat is dan veelal de mens ver van ons vandaan in de ontwikkelingslanden. Voor dit werelddiaconaat is ontzettend veel geld nodig en regelmatig worden er dan ook collectes gehouden voor mensen in de Derde Wereld of in rampgebieden.
Ook houdt de diaconie zich bezig met inzamelingen voor projecten in eigen land. Vanwege onze opdracht voor een goed beheer van Gods schepping trachten we aandacht te besteden aan het milieu.

  • Zending omvat de bewustmaking van het werk van de zending, zoals dat voornamelijk vanuit het zendingsbureau in Utrecht geschiedt. Voor dit werk worden diverse collecten gehouden in de loop van het jaar. In de hal van de kerk staan bussen voor gebruikte postzegels en kaarten.
  • Voor Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is veel geld nodig en er worden dan ook collecten gehouden voor dit werk. Twee keer per jaar, de eerste zondag van februari en de tweede zondag van oktober zijn zondagen voor het Werelddiaconaat.
  • Vanwege onze opdracht voor een goed beheer van Gods schepping besteden wij aandacht aan het milieu.

Autodienst
De diaconie verzorgt ook vervoer voor ouderen en mensen die niet in staat zijn zelf naar de kerk te komen.
Twee groepen chauffeurs verzorgen deze dienst bij toerbeurt. Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u terecht bij:
Mevr. C. Heijnekamp (Conny). E-mail: autodienst@vredeskerk-nijkerk.nl

Kerkdienst beluisteren 
Voor gemeenteleden, die om welke reden dan ook de diensten in de Vredeskerk niet kunnen bijwonen, bestaat de mogelijkheid de kerkdienst thuis gelijktijdig mee te beleven. De diensten zijn via het internet te beluisteren op www.kerkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl. Ook eerder opgenomen diensten zijn hier te beluisteren.
Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met: Dhr. M. Wijnen (Mees). E-mail: kerktelefooninfo@vredeskerk-nijkerk.nl


Kerkdiensten op cd
Met ingebruikneming van het nieuwe kerktelefoonsysteem is het mogelijk geworden om kerkdiensten op te nemen op cd.  De kosten daarvan bedragen € 2,- per stuk. Wanneer u van een dienst een kopie op cd wilt ontvangen, kunt u dit aanvragen bij: Dhr. J. Schoo (Johan). E-mail: kerktelefooninfo@vredeskerk-nijkerk.nl

Vrijwilligers Vredeskerk
Binnen de Vredeskerk is er een groep gemeenteleden, die in overleg met de diaconie allerlei taken, hand- en spandiensten in de gemeente op zich hebben genomen en van onschatbare waarde zijn bij het onderhouden van de onderlinge contacten en het omzien naar elkaar.
Zo bezoeken zij gemeenteleden (in principe boven de 80 jaar) in de zorgcentra „Arkemheen“, „Sint-Jozef“, „De Pol“ of in de „Veenepoort“, maar ook in de wijken, ter gelegenheid van hun verjaardag.
De vrijwilligersdienst staat altijd open voor enthousiaste mensen die een taak op zich durven te nemen.
Contactpersoon is: Dhr. H. van den Ham (Harry) E-mail: hvd@vredeskerk-nijkerk.nl

Samen-eting
De bedoeling van Samen-eting is om gezellig met anderen te eten. Eén keer per maand, ook tijdens de zomermaanden, wordt door vrijwilligers van de Vredeskerk hiervoor een maaltijd bereid.
Zowel oudere alleenstaanden, alsook oudere echtparen hebben daar behoefte aan.

De kosten zijn 5 euro per persoon voor een 3-gangen menu, met een drankje en koffie.
Wilt u zich, als u verhinderd bent, of voor het eerst gaat deelnemen, wel aan- of afmelden bij:
Jaap Buijs of Aafke Komduur. E-mail: samen-eting@vredeskerk-nijkerk.nl

Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB)
In 2006 startte het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) als een vrijblijvend overleg. De diaconieën van een aantal kerken in Nijkerk, waaronder ook de Vredeskerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken besloten destijds om op diverse maatschappelijke terreinen intensiever met elkaar samen te werken. De rode lijn in de samenwerking, toen en nu, is het bieden van hulp en ondersteuning aan degenen die het moeilijk hebben.
In 2013 is het NDB een formele stichting geworden.

In het NDB worden de krachten gebundeld om als gezamenlijke kerken bij te dragen aan het welzijn van alle mensen die tijdelijk of chronisch in een moeilijke of kwetsbare situatie verkeren. De drijfveer om hulp te verlenen komt vanuit de Bijbelse Diaconale opdracht om diegene te helpen die geen helper heeft. Op deze wijze wordt er bijgedragen aan een samenleving waarin er zorg, liefde en aandacht is voor elkaar.
Het meest zichtbare gedeelte van het NDB is de vakantiegeldactie in het voorjaar en de kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken aan het einde van het jaar.

Een ander belangrijk onderdeel is ook het SchuldHulpMaatje, een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Overal in het land helpen professioneel opgeleide maatjes mensen die vastlopen met hun financiën.
Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging. SchuldHulpMaatje geeft géén geld.
De vrijwilliger gaat bij de betrokkene langs en helpt orde op zaken stellen. Minstens zo belangrijk: zij leert hoe iemand ook in de toekomst zijn of haar financiële huishouding gezond kan houden. De objectieve blik, onafhankelijkheid, tijd en persoonlijke aandacht geven vertrouwen en helpen mensen om hun problemen aan te pakken.

Informatie over het NDB kunt u vinden op de website: www.nijkerksdiaconaalberaad.nl

Tot slot
De diaconie kan niet zonder de hulp van de gemeenteleden, wij kunnen niet alles zelf signaleren.