Home
Actueel
Geledingen
Contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
De Vredeskerk in het kort
Erediensten
Pastoraat
Kerkblad
In de dienst
   

Algemeen

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur is er een kerkdienst.
Soms zijn er ’s avonds speciale diensten; zie daarvoor het kerkblad en de agenda op de website.

In de kerkdienst maken we gebruik van een liturgie (orde van dienst). De orde van dienst van iedere zondag staat samen met de te zingen liederen en de schriftlezingen aangegeven op de borden voor in de kerk. De diverse orden van dienst zijn gebundeld in boekjes "Zo vieren wij de dag van onze Heer" die overal in de kerk verspreid liggen op de banken. Wij zingen uit het Liedboek "Zingen en bidden in huis en kerk" 2013. Voor onze gasten liggen er liedboeken op de tafel in de hal. Voor de lezingen volgen wij het Oecumenisch Leesrooster.

Symboliek
In het liturgisch centrum staat naast de doopvont de Paaskaars die jaarlijks bij de Paaswake wordt vernieuwd. Bij doop en huwelijk wordt een doop- of huwelijkskaars uitgereikt als symbool van het licht van Christus. Iedere viering of periode van het kerkelijk jaar kent eigen kleuren, die herkenbaar zijn neergelegd in "Antependia" (kleed voor liturgietafel, kansel en lezenaar).
Naast het liturgisch centrum is de Tafel van het Leven geplaatst. Daarop leggen we de naamstenen van gemeenteleden, die in de loop van het kerkelijk jaar zijn geboren of zijn overleden (wedergeboren worden). De namen en data worden in een boek op dezelfde tafel bijgeschreven. De laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de stenen van de overledenen overhandigd aan de nabestaanden.
Op de eerste adventszondag ontvangen de ouders de naamsteen van de nieuwgeborenen.
Detailinformatie vindt u in het informatieblad bij de tafel.

Heilig Avondmaal - Dienst van Schrift en Tafel
De dienst van Schrift en Tafel (Maaltijd van de Heer) wordt ongeveer eens in de twee maanden gehouden.
Ieder die gelooft is welkom. Ook kinderen zijn welkom. Wij stellen het op prijs als kinderen, voordat ze de eerste keer deelnemen, de avondmaalscatechese volgen. Als ze in groep 3 van de basisschool zitten, krijgen ze daartoe een uitnodiging.
We kennen een "lopende" viering: de deelnemers komen naar voren en ontvangen van de voorganger het brood en vervolgens van de ouderling de wijn (alcoholvrij).

Heilige Doop
Ongeveer driemaal per jaar is er een doopdienst. U kunt zich daarvoor direct bij de predikant aanmelden.
Ter voorbereiding op de doopdienst wordt ongeveer twee weken daarvoor een doopzitting gehouden met de doopouders. Daarin wordt gesproken over de motivatie om je kind te laten dopen en de consequenties, die je daaraan verbindt.
Wij vragen de ouders om zich voor te bereiden op deze zitting met behulp van de ontvangen doopinformatie.
Verder wordt u verzocht om naast deze informatie ook uw trouwboekje mee te nemen, zodat de doop daarin kan worden vermeld.
Ongeveer een week na de doopdienst is er een nagesprek, waarvoor wij u van harte uitnodigen.
Wanneer u uw kind elders wilt laten dopen, heeft u een doopconsent nodig van de kerkenraad. Dat kunt u schriftelijk aanvragen bij de scriba. Vergeet u niet een geboortekaartje te sturen naar het kerkelijk bureau?

Kinderoppas in de Vredeshoek

Tijdens de morgendiensten is in de Vredeshoek (bijgebouwen) oppas aanwezig.
Ruimschoots voor de dienst is de leiding aanwezig voor opvang. Voor informatie en opgave als begeleidster kunt u contact opnemen met: Mevr. E.J. Wolters (Emma), ,  kinderoppas@vredeskerk-nijkerk.nl

Kindernevendienst:
Tijdens de diensten is er voor de kinderen een eigen dienst.
Tijdens deze dienst maken de kinderen op eigen niveau kennis met de Bijbelverhalen en een verwerking.
Zou jij/u meer informatie willen over het begeleiden van deze diensten of wil je je aanmelden om ons team te komen versterken, neem dan contact op met: Mevr. M.H. Wateler-Huisintveld (Mariët), knd@vredeskerk-nijkerk.nl

Jeugdkapel:
Voor de jongeren op de middelbare school of in een vervolgopleiding is eens in de twee weken een bijeenkomst in de "Vredeshoek" (bijgebouwen). Deze bijeenkomst loopt geheel parallel met de kerkdienst en heeft haar eigen karakter.
Contactpersoon: Mevr. I.I.van Poolen (Ilvy), E-mail: jeugdkapel@vredeskerk-nijkerk.nl

Bloemengroep

De bloemen in de kerk vormen een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Deze liturgische bloemschikking wordt verzorgd door debloemengroep, die probeert een verbinding te leggen met de tijd van het kerkelijk jaar.
Na afloop van de dienst worden de bloemen bezorgd bij zieken of andere gemeenteleden als blijk van groet en meeleven. Bij de liturgische schikkingen wordt gebruik gemaakt van kleur, vorm en symbolische betekenis van planten en voorwerpen. Ook bij huwelijken en uitvaarten wordt een boeket of bloemstuk verzorgd.
Met feestdagen als Kerst en Pasen worden een groot aantal bloemstukjes gemaakt voor zieken en tehuisbewoners.
Voor foto's van de bloemengroep klik hier:
Contactpersoon: Mevr. P.M. den Hartogh (Elly), E-mail: bloemengroep@vredeskerk-nijkerk.nl

Veertigdagentijd en Stille Week
In de veertigdagentijd voor Pasen bereiden wij ons voor op dit hoogtepunt van het kerkelijk jaar.
In de week vóór Pasen zijn er drie avondgebeden en vanaf Witte Donderdag tot Pasen zijn er kerkdiensten.

Zegening van het Huwelijk
Aanvragen voor een huwelijksdienst ontvangen we graag ruim van tevoren.
U neemt contact op met het kerkelijk bureau om het kerkgebouw te reserveren. ) 2454694,
E-mail: kerkelijk-bureau@vredeskerk-nijkerk.nl.  
Vanzelfsprekend neemt u ook contact op met de predikant. e-mail: heiligedoop@vredeskerk-nijkerk.nl

De huwelijkszegening staat open voor alle huwelijken, ook die van partners van hetzelfde geslacht.

Ter voorbereiding van een huwelijk krijgt het aanstaande echtpaar bezoek van de ouderling, die ook bij de huwelijksdienst aanwezig zal zijn. Bij deze bezoeken gaat het om kennismaking en een inhoudelijk gesprek over de betrokkenheid bij de kerk, alsmede over het geloof.

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid voor kerkelijk meelevende leden om een huwelijk te laten bevestigen in de gewone morgendienst op zondag.
Een huwelijksdienst in de Vredeskerk met de voorganger van de Vredeskerk kan in de volgende gevallen worden gehouden:
•   beide partners staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente Vredeskerk;
•   een van de partners staat ingeschreven bij de Hervormde Gemeente Vredeskerk;
•   geen van beide partners staat ingeschreven bij de Hervormde Gemeente Vredeskerk, maar het aanstaande echtpaar is bezig zich bij onze gemeente laten inschrijven.
In alle overige situaties zal een schriftelijk verzoek bij het College van Kerkrentmeester moeten worden ingediend voor bijvoorbeeld het mogen huren van de kerk of het vieren van een huwelijksdienst onder leiding van een andere predikant dan die van de Vredeskerk.

Dienst van Woord en Gebed bij een begrafenis of crematie
Voor een afscheidsdienst van Woord en Gebed is de Vredeskerk beschikbaar
Voor reservering neemt de uitvaartondernemer contact op met het kerkelijk bureau.
Voor het leiden van de dienst neemt de uitvaartondernemer of uzelf contact op met uw predikant.

Oogstdienst
Eenmaal per jaar wordt een oogstdienst gehouden.
Fruit en bloemen -in de kerk aanwezig- worden na de dienst als groet naar zieken en bejaarden gebracht.

Cantorij
De cantorij is dienstbaar aan de viering van de eredienst. Zij ondersteunt de gemeentezang in de breedste zin van het woord. Er kan eenstemmig, meerstemmig of in wisselzang gezongen worden. Er wordt wekelijks geoefend op de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Eenieder die goed kan zingen en zich wil inzetten om gestalte te geven aan het muzikale aspect van de eredienst, is hartelijk welkom. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De cantorij zingt onder leiding van cantor Mevr. C.A. Boas-Blok (Crinoline),
E-mail: cantorij@vredeskerk-nijkerk.nl