Eredienst

Algemeen
Iedere zondagmorgen om 10.00 uur is er een kerkdienst. Soms zijn er ’s avonds speciale diensten; zie daarvoor het kerkblad en de agenda op de website. In de kerkdienst maken we gebruik van een liturgie (orde van dienst). De orde van dienst van iedere zondag staat samen met de te zingen liederen en de schriftlezingen aangegeven op de borden voor in de kerk. De diverse orden van dienst zijn gebundeld in boekjes "Zo vieren wij de dag van onze Heer" die overal in de kerk verspreid liggen op de banken. Wij zingen uit het Liedboek "Zingen en bidden in huis en kerk" 2013. Voor onze gasten liggen er liedboeken op de tafel in de hal. Voor de lezingen volgen wij het Oecumenisch Leesrooster.

Symboliek
In het liturgisch centrum staat naast de doopvont de Paaskaars die jaarlijks bij de Paaswake wordt vernieuwd. Bij doop en huwelijk wordt een doop- of huwelijkskaars uitgereikt als symbool van het licht van Christus. 

Iedere viering of periode van het kerkelijk jaar kent eigen kleuren, die herkenbaar zijn neergelegd in "Antependia" (kleed voor liturgietafel, kansel en lezenaar). 

Naast het liturgisch centrum is de Tafel van het Leven geplaatst. Daarop leggen we de naamstenen van gemeenteleden, die in de loop van het kerkelijk jaar zijn geboren of zijn overleden (wedergeboren worden). De namen en data worden in een boek op dezelfde tafel bijgeschreven. De laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de stenen van de overledenen overhandigd aan de nabestaanden. Op de eerste adventszondag ontvangen de ouders de naamsteen van de nieuwgeborenen. Detailinformatie vindt u in het informatieblad bij de tafel.

Heilig Avondmaal - Dienst van Schrift en Tafel
De dienst van Schrift en Tafel (Maaltijd van de Heer) wordt ongeveer eens in de twee maanden gehouden. Ieder die gelooft is welkom. Ook kinderen zijn welkom. Wij stellen het op prijs als kinderen, voordat ze de eerste keer deelnemen, de avondmaalscatechese volgen. Als ze in groep 4 van de basisschool zitten, krijgen ze daartoe een uitnodiging. We kennen een "lopende" viering: de deelnemers komen naar voren en ontvangen van de voorganger het brood en vervolgens van de ouderling de wijn (alcoholvrij).

Heilige Doop
Ongeveer driemaal per jaar is er een doopdienst. U kunt zich daarvoor direct bij de predikant aanmelden. Ter voorbereiding op de doopdienst wordt ongeveer twee weken daarvoor een doopzitting gehouden met de doopouders. Daarin wordt gesproken over de motivatie om je kind te laten dopen en de consequenties die je daaraan verbindt. Wij vragen de ouders om zich voor te bereiden op deze zitting met behulp van de ontvangen doopinformatie. Verder wordt u verzocht om naast deze informatie ook uw trouwboekje mee te nemen, zodat de doop daarin kan worden vermeld.

Ongeveer een week na de doopdienst is er een nagesprek, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Wanneer u uw kind elders wilt laten dopen, heeft u een doopconsent nodig van de kerkenraad. Dat kunt u schriftelijk aanvragen bij de scriba. Vergeet u niet een geboortekaartje te sturen naar het kerkelijk bureau?

 

  • Laatste update op .