Liturgie

Het liturgieboekje “Zo vieren wij de dag van onze Heer” maakt duidelijk dat de zondagse kerkdienst niet zomaar een verzameling liederen, gebeden en lezingen is. De zondagse kerkdienst heeft een heel bepaalde vorm. Die vorm is niet van het ene op het andere moment uit de lucht komen vallen. Uit de bijbel weten we al dat de godsdienstoefeningen in de synagoge een bepaalde orde hadden en uit het nieuwe testament kunnen we opmaken dat ook in de eerste Christelijke gemeenten gewoonten ontstonden om de samenkomsten vorm te geven. In de geschiedenis van de kerk wordt steeds weer nagedacht over die vorm. Tijden veranderen, wat mensen mooi en aansprekend vinden ook. En de eisen die er aan een kerkdienst gesteld worden veranderen mee. In verschillende tijden geven gelovigen daarom steeds weer op een nieuwe manier vorm aan de kerkdiensten. Dat gebeurt in een balans tussen het waardevolle uit de traditie en het nieuwe dat nodig is om de relatie tussen gelovigen en God in veranderende tijden vorm te geven.

Jaren geleden is door de predikanten en een aantal gemeenteleden een liturgieboekje samengesteld: “Zo vieren wij de dag van onze Heer”. Dat heeft vele jaren goede dienst gedaan bij de vormgeving van de kerkdiensten in de Vredeskerk.

Nu merken we dat er opnieuw bezinning nodig is over de vorm die onze kerkdiensten krijgen. Over de muziek en de teksten die regelmatig klinken. We willen die bezinning starten midden in de gemeente. Wij, ds. Pieter J. Huiser en de nieuwe cantor Hans van Haeften, willen in het najaar 2 avonden organiseren waarin we eerst maar weer eens bij de basis beginnen: wat is een kerkdienst? En waartoe heeft die een bepaalde vorm, een bepaalde liturgie? Wat bedoelen we met “liturgie”, waar komt de liturgie vandaan en wat is het doel daarvan? In een tweede avond staat de muziek centraal. Waarom is de muziek zo belangrijk? Waarom zingen we en wat doet zingen met ons? We zullen iets horen over de rol van muziek in de bijbel en in de tempel. En wat is de rol van een cantorij en de verschillende instrumenten in een kerkdienst?

Achter een veranderende vorm ligt altijd een veranderende inhoud. Een offerdienst in de tempel verloopt nou eenmaal anders dan diensten waarin de viering van de mis of het houden van een preek centraal staan. Daarom moeten we ook de vraag stellen: hoe willen we gemeente zijn? Gaat het om de preek, om het avondmaal of om de ontmoeting met elkaar? Of kunnen we nog andere redenen bedenken om onze vieringen te houden?

Deze bezinning stopt hier niet. Maar kan van hieruit verder vorm krijgen. Hoe? Dat willen we gaandeweg ontdekken in het onderlinge gesprek. Juist dan wordt de liturgie, de orde van de zondagse kerkdienst, een zaak van ons allemaal.

We hopen u op de komende avonden over liturgie te treffen.

Ds. Pieter J. Huiser en cantor-organist Hans van Haeften

De avonden worden gehouden op 18 oktober en 15 november 2018 van 20:00 - 22:00 uur in een van de kerkzalen

  • Laatste update op .