Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdwerk
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
Hof van Lof
Jeugd
 

Kinderen en jongeren:
Kinderen en jongeren nemen binnen de Vredeskerk-gemeente een belangrijke plaats in en krijgen alle ruimte om te zoeken naar nieuwe vormen van geloofsgemeenschap. We willen ertoe bijdragen dat kinderen en jongeren zich binnen de Vredeskerk thuis voelen, elkaar stimuleren en dat er ruimte ontstaat voor een eigen geloofsbeleving. Groepsvorming met een aantrekkelijke verantwoorde cultuur vinden we daarbij belangrijk. Activiteiten die de interactie tussen jeugd en volwassenen bevorderen zijn belangrijke instrumenten om het gemeente-zijn te benadrukken. Samen met de ouders/verzorgers stellen de vrijwilligers in het jeugdwerk zich ten doel een aandeel te leveren in geloofsopvoeding en vorming van onze jeugd.
Uitgebreide informatie (Beleidsvoornemens & Taak- en Activiteitenoverzicht) over het “wat en hoe” van het jeugdwerk binnen de Vredeskerk is te vinden/downloaden op de website: www.vredeskerk-nijkerk.nl of www.vredeshoek-nijkerk.nl

Jeugdraad
De Jeugdraad ontwikkelt beleid voor het jeugd- en jongerenwerk binnen de Vredeskerk, organiseert nieuwe activiteiten en draagt zorg voor de informatievoorziening van en naar de kerkenraad. De jeugdraad houdt zich ook bezig met de vernieuwing van het “gemeente-zijn” en de erediensten. Vooral jongeren komen veelvuldig in aanraking met een veranderende maatschappij (nieuwe media en communicatievormen).

Mevr. H. Eitjes-Pieters (Hester), Jeugdouderling
Mevr. J.K. Wolters-Kluijfhout (Mini),   Jeugdouderling
Mevr. E.G. Esveldt-Hiemstra (Ester) adviserend lid
Mevr. A.J.M. Buitink-Bos (Annette) adviserend lid
Mevr. M.E.L Callenbach-van den Ham (Laura) adviserend lid
  Predikant adviseur

Dhr. H. van der Horst (Henk) verzorgt de financiën van het jeugdwerk.

Voor informatie:
Mevr. H. Eitjes-Pieters (Hester) E-mail: jeugdraad@vredeskerk-nijkerk.nl

Jeugdactiviteitenoverleg (J.A.O.):
Het J.A.O. is een maandelijks overleg van vertegenwoordigers van de diverse jeugd- en jongerengroepen. In dit overleg houdt men elkaar op de hoogte van ervaringen, plannen en ontwikkelingen en worden de verschillende activiteiten op elkaar afgestemd.
Voor informatie:
Mevr. H. Eitjes-Pieters (Hester), jeugdouderling@vredeskerk-nijkerk.nl

Beschrijving jeugdactiviteiten:
De activiteiten richten zich enerzijds op “geloofsopvoeding”, waarin het nadenken, praten en leren over de wereld van de kerk en geloof centraal staan en zijn anderzijds ook bedoeld als “ontspanning” waarbij gezelligheid onder leeftijdsgenoten voorop staat.

Avondmaalscatechese:
Tijdens de avondmaalscatechese worden kinderen voorbereid op de eerste keer dat zij aan het avondmaal zullen deelnemen op Witte Donderdag 29 maart 2018.  “Eerste” keer veronderstelt dat ook daarna de kinderen welkom zijn om deel te nemen aan de vieringen van Schrift en Tafel.

Avondmaal is niet iets van de kinderen alléén, maar van de kinderen en hun ouders en van de gemeente. 
Voor de ouders is er dan ook een voorbereidende avond. De datum hiervan hoort u in het begin van 2018.

Doel:
Leeftijdscategorie:
Plaats:
Data:
Tijd:
Inlichtingen

Kinderen voorbereiden om voor het eerst aan het avondmaal deel te nemen
Groep 3 basisschool (6-7 jaar)
Marcuszaal
De woensdagen 14, 21 en 28 maart 2018
Van 16:30-17:30 uur
Voorlopig bij de jeugdouderlingen: E-mail: jeugdouderling@vredeskerk-nijkerk.nl


Basiscatechese:

Volgens de ontwikkelingspsychologie is de leeftijd van 10-12 jaar de leeftijd waarop kinderen het meest ontvankelijk zijn voor catechisatie. Dat zijn de groepen 7 en 8 van de basisschool. Basiscatechese heeft te maken met de doop. Tijdens de doop beloven ouders om hun kinderen een geloofsopvoeding te geven die verbonden is met de kerk. Met behulp van de basiscatechese ondersteunt de kerk deze belofte met onderwijs om uw kind wegwijs te maken in de wereld van kerk en geloof. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van speciaal op het kind gericht materiaal, ontwikkeld door de "Stichting geloofsopvoeding" te Hoevelaken.
Met ds. P.J. Huiser wordt zo snel mogelijk overlegd hoe deze catechese handen en voeten gaat krijgen.
Advies om het kerkblad en de website in de gaten te houden.

Doel:
Leeftijdscategorie
Kinderen wegwijs maken in de wereld van kerk en geloof
Groep 7 en 8 basisschool (10-12 jaar)


Plan is om in de doopdienst op 6 mei 2018 de basiscatechese met de “doopgedachtenis” af te sluiten.


Kind van de Zondag:

Ook dit jaar kunnen kinderen in de leeftijd van 4–12 jaar het Kind van de Zondag zijn.
Het luiden van de klok, het aansteken van de kaars op de Tafel van het Leven, een naamsteen leggen van een pasgeboren kind, de kaars meenemen naar de kindernevendienst, de 2e ouderling helpen bij het uitdelen van de liturgieën. Het zijn allemaal taken waar het Kind van de Zondag mee te maken kan krijgen. Wil je graag een keer dat kind zijn, geef je dan via de mail op bij de jeugdouderlingen.
Even je naam en telefoonnummer vermelden in de mail. Zij nemen dan contact op om een datum te prikken.
Doel:
Leeftijdscategorie:
Tijd:
Plaats:
Wie:
Opgave en inlichtingen

Kinderen betrekken bij de zondagsdienst
4 – 12 jaar
9:45 uur
in de hal van de kerk
de eerste ouderling vangt je daar op
jeugdouderling@vredeskerk-nijkerk.nl


Vredeskerk JeugdDag (VJD)

Al weer enkele jaren wordt er de VJD gehouden waar veel animo voor is.
In juni zal op een zaterdag deze dag plaatsvinden. Gedurende die dag zijn er diverse activiteiten. Enthousiaste vrijwilligers organiseren een jeugdkapel, lunch, middagactiviteit en in de avond kijken we een film in de Vredeshoek. Ontmoeting en ontspanning staan centraal. De jongeren worden voor deze dag uitgenodigd middels een mail, het kerkblad en de website: www.vredeskerk-nijkerk.nl/jeugdwerk
Doel:
Leeftijdscategorie:
Plaats:
Data:
Tijd:
Inlichtingen
Jongeren een gezellige dag bezorgen en het groepsgevoel bevorderen
Jongeren van 11 t/m 17 jaar (vanaf groep 8)
Start en finish in de Vredeshoek
1 keer per jaar
Een zaterdag in juni
Dhr. M.J. Dupain (Michel), E-mail: jeugddag@vredeskerk-nijkerk.nl

Sirkelslag Kids
De spannendste onlinewedstrijd die er is. Met honderden teams door heel Nederland op hetzelfde moment tegen elkaar strijden.
Winnen is niet belangrijk. Wel ervoor gaan en heel veel plezier hebben. Wie gaat de uitdaging aan? Nieuwsgierig? Ga naar http://www.sirkelslag.nl/kids voor meer informatie.

Doel:

Leeftijdscategorie:
Plaats:
Aantal:
Bijzonderheid
Tijd:
Inlichtingen
Op een laagdrempelige manier een bijbels thema in verhaal en uitdagende opdrachten
tot leven laten komen.
Groep 6, 7 en 8
Vredeshoek
1x per jaar
17 november 2017
18:30-21:00 uur (we starten met samen eten)
E-mail:jeugdouderling@vredeskerk-nijkerk.nl

Sirkelslag Young
Alweer voor de vierde keer zal de oudere jeugd met een team meedoen aan deze spannende en interactieve onlinewedstrijd. Met duizenden jongeren op hetzelfde moment gaan strijden. Om alvast weer in de stemming te komen kun je kijken op http://www.sirkelslag.nl/young!!

Doel:

Leeftijdscategorie:
Plaats:
Aantal:
Bijzonderheid
Tijd:
Inlichtingen
Op een laagdrempelige manier een bijbels thema in verhaal en uitdagende opdrachten
tot leven laten komen
12 jaar en ouder
Vredeshoek
1x per jaar
2 februari 2018
18:30-21:30 uur (we starten met samen eten)
E-mail:jeugdouderling@vredeskerk-nijkerk.nl

Overige activiteiten
Naast alle hiervoor genoemde initiatieven worden er incidenteel nog andere activiteiten voor de jeugd georganiseerd.
Bijvoorbeeld een spelletjesavond, trampolinespringen bij SuperFun en een film. Die vinden plaats in het weekend. Rondom de gezamenlijke activiteit eten we met elkaar en gaan eventueel aansluitend samen naar een speciale dienst.

Jeugdpagina in kerkblad en op de website
Je wordt via de prikborden in de kerk, het kerkblad, in de groepsapp en op de website www.vredeskerk-nijkerk.nl/jeugdwerk geïnformeerd, wanneer en waar de bovengenoemde activiteiten plaats vinden.

www.vredeskerk-nijkerk.nl/jeugdwerk

Enthousiaste handen maken licht werk
Actief deelnemen kost energie, maar je krijgt er ook energie van. Deel uitmaken van een leuke groep met eigen activiteiten is aantrekkelijk. Ben je enthousiast geworden en wil je ook actief deelnemen in het jeugdwerk?
Je bent meer dan welkom!
Neem voor informatie contact op met een van de leden van de Jeugdraad of genoemde contactpersonen.
En zet dit mailadres in je adresboek:E-mail: jeugdraad@vredeskerk-nijkerk.nl