Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
Hof van Lof
Jeugd
 
   

Stukken

         

Algemeen:

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en gebouwen van onze Vredeskerkgemeente. Daaronder vallen niet de middelen van de Diaconie. Die is financieel onafhankelijk. Het College van Kerkrentmeesters telt 5 leden (Voorzitter, secretaris, penningmeester, boekhouder en facilitair manager). 4 daarvan zijn ambtsdrager. De boekhouder is functiegebonden en maakt geen deel uit van de kerkenraad.

De belangrijkste inkomensbronnen van onze Vredeskerk zijn de jaarlijkse vrijwillige bijdragen, collectes en giften. Jaarlijks organiseren wij de "Actie Kerkbalans", waarbij wij alle leden van onze Vredeskerk vragen hun vrijwillige bijdrage nog eens onder de loep te nemen en een nieuwe toezegging te doen.

Onze uitgaven bestaan onder andere uit de traktementen voor onze predikant, afdrachten aan de overkoepelende (PKN-) organen, salaris voor de kerkmeester en medewerker kerkelijk bureau en de kosten van beheer en onderhoud van de gebouwen, maar óók nieuwe investeringen om bij te blijven in de snelle ontwikkelingen van deze (digitale) tijd.
Allemaal "zakelijke" werkzaamheden dus, maar het merendeel van de kerkrentmeesters is óók ouderling en dus ambtsdrager.
Zij het met een speciale opdracht: het faciliteren van de activiteiten van alle geledingen in onze Vredeskerk.
Daartoe in de gelegenheid gesteld door uw bijdragen.

Mail adressen College van Kerkrentmeesters:
cvk@vredeskerk-nijkerk.nl
cvk-voorzitter@vredeskerk-nijkerk.nl

cvk-penningmeester@vredeskerk-nijkerk.nl
cvk-secretariaat@vredeskerk-nijkerk.nl
cvk-boekhouding@vredeskerk-nijkerk.nl

Collectebonnen:
Giften en bijdragen aan de kerk zijn in principe aftrekbaar voor de loon- en inkomstenbelasting. Voorwaarde is echter dat u de gift(en) aan kunt tonen. Het college van kerkrentmeesters heeft daartoe "collectebonnen" in het leven geroepen die u in de collectezakken kunt deponeren in plaats van contanten. Er zijn bonkaarten verkrijgbaar van:

20 bonnen à € 0,50 = € 10, -
20 bonnen à € 1,00 = € 20, -
20 bonnen à € 1,50 = € 30, -

Bestelling: door storting van het bedrag op rekening NL91 INGB 0004 1143 83 t.n.v.: Collectebonnen Hervormde Gemeente Vredeskerk te Nijkerk, onder vermelding van het aantal gewenste bonkaarten.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Dhr. H. van der Horst (Henk). E-mail: collectebonnen@vredeskerk-nijkerk.nl

NIEUW SYSTEEM COLLECTEBONNEN:
Onze Vredeskerk kent al jarenlang het systeem van collectebonnen, waardoor uw collectegift aftrekbaar wordt voor de belasting. Vanzelfsprekend handhaven we die mogelijkheid. Wij zien ons alleen genoodzaakt het systeem aan te passen door het steeds nijpender wordende probleem van beschikbaarheid van vrijwilligers.

Het huidige systeem:
U bestelde de bonnen door overmaking op rekening nummer NL91 INGB 0004 1143 83 met vermelding van hoeveel bonnen van hoeveel waarde u wilt hebben. De beheerder van de rekening checkt de bestelling en stelt de bonnenset samen.
Deze wordt dan weer door een andere vrijwilliger bij u bezorgd.

Het nieuwe systeem:
Met ingang van 1 augustus neemt het Kerkelijk Bureau (KB) de functie van de rekeningbeheerder over.
U blijft als voorheen gewoon via de bank bestellen maar vanaf 1 augustus wordt de levering door Ellen Reijnen afgewerkt met twee belangrijke voorwaarden:

1. Na uw bestelling wordt u door het KB per e-mail geinformeerd op welk tijdstip de collectebonnen kunnen worden afgehaald op het KB.
Dat zal in principe altijd op een donderdagavond zijn.

2. Voor degenen die niet over e-mail beschikken en/of slecht ter been zijn is er een bezorgdienst.
Uw bestelling kunt u als voorheen plaatsen en u kunt dan vermelden bij de bestelling via de bank: “Bezorgen”.
Hier geldt de regeling, dat de bonnen steeds aan het einde van de even maanden bij u worden bezorgd(februari, april, juni, augustus, oktober en december).

Het is dus belangrijk, dat u de bestelling van bonnen goed plant.

De ingangsdatum voor het nieuwe collectebonnensysteem is 1 augustus 2018

We vertrouwen graag dat u met bovenstaande rekening zult willen houden.
Het Kerkelijk Bureau zal alles in het werk stellen om u op tijd van collectebonnen te voorzien.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Evert C.A. Versluis
Penningmeester


Verjaardagsfonds:

De Vredeskerk heeft de goede gewoonte al haar leden vanaf hun 18e jaar te feliciteren met een verjaardagskaart, die persoonlijk wordt overhandigd. De jarige is dan in de gelegenheid zijn of haar dankbaarheid te tonen door een gift te doen in de verjaardagsbus, die wordt aangeboden. De opbrengst is bestemd voor het interieur van de kerk, de kerkzalen en onze tuin.
Desgewenst kunt u aangeven dat u hiervoor niet benaderd wenst te worden:
Kerkelijk bureau Vredeskerk, ) 2454694, E-mail: kerkelijk-bureau@vredeskerk-nijkerk.nl

Contactpersoon voor het verjaardagsfonds:
Mevr. G. van den Ham (Greet), E-mail: verjaardagsfonds@vredeskerk-nijkerk.nl

Rekening NL33 FVLB 0699 8423 95 t.n.v. Verjaardagsfonds Vredeskerk.

Rekeningnummers:
Als u een betaling doet verzoeken wij u, zoveel mogelijk gebruik te maken van de u toegezonden acceptgirokaarten (of, voor de vrijwillige bijdragen, van betaling via een incassomachtiging).

Voor de verschillende betalingen zijn aparte rekeningnummers in gebruik:

Vrijwillige bijdrage:
Collectebonnen: 
Abonnementsgeld Kerkblad:
Bijdrage Solidariteitskas: 
Verjaardagsfonds:
Diaconaat/zending: 

NL52 FVLB 0699.5436.81 t.n.v. Vrijwillige Bijdrage Vredeskerk Nijkerk
NL91 INGB 0004.1143.83 t.n.v. Collectebonnen Vredeskerk Nijkerk
NL26 FVLB 0699.8436.85 t.n.v. Kerkblad Vredeskerk Nijkerk
NL09 FVLB 0699.6436.86 t.n.v. Solidariteitskas Vredeskerk Nijkerk
NL33 FVLB 0699.8423.95 t.n.v. Verjaardagsfonds Vredeskerk Nijkerk
NL89 FVLB 0635.8156.64 t.n.v. Diaconie Vredeskerk Nijkerk


De ledenadministratie:

Iedere organisatie functioneert optimaal met een goede ledenadministratie. Bereikbaarheid en goede communicatie zijn van groot belang. Daarom wordt er op ons kerkelijk bureau veel aandacht aan besteed. Wij kunnen daarbij niet zonder uw medewerking. Daarom ons dringende verzoek:
 
Zodra zich wijzigingen in uw persoonlijke situatie voordoen, zoals huwelijk, echtscheiding, geboorte of overlijden of wijziging van adres verzoeken wij u dringend dit door te geven aan het kerkelijk bureau:

Mevr. P.C. Reijnen (Ellen), Van Reenenpark 23, 3862 CB, ) 2454694, E-mail: kerkelijk-bureau@vredeskerk-nijkerk.nl, bereikbaar op maandag en dinsdag van 10.00-15.30 en donderdagavond van 19.00-20.30 uur.

Tegenwoordig is het gebruik van e-mailadressen gemeengoed geworden. In feite heeft het e-mailadres het postadres goeddeels vervangen. Wij moeten als Vredeskerk zorgen dat wij niet achteropraken en bouwen met voortvarendheid aan ons e-mailbestand.

Ook hier kunnen wij niet zonder uw hulp en daarom (alweer) een dringend beroep:
Wilt u ons uw e-mailadres opgeven? Daarvoor gaat u naar onze website: www.vredeskerk-nijkerk.nl. Klik op “Contact - Aanmelden/contact.” Klik vervolgens op “Mijn e-mail” en vul uw e-mailadres in. Vervolgens klikt u op “verzenden”.
Hartelijk dank! Vanaf nu bent u voor uw Vredeskerk ook per e-mail bereikbaar.

Vanzelfsprekend respecteren wij de privacyregels en wordt uw adres uitsluitend gebruikt voor schriftelijk verkeer tussen u en de Vredeskerkorganisatie. Wij zullen uiteraard uw gegevens nooit direct aan derden verstrekken.