Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Actueel
Agenda
Catechisaties Bijbelkringen
Fotoboek
Kerkdiensten
Vorming & Toerusting
 

Vorming en Toerusting, seizoen 2017-2018 

Voorwoord

Als leden van de commissie Vorming en Toerusting, uitgaande van drie plaatse­lijke kerken, bieden wij u hierbij met veel genoegen het programma voor het seizoen 2017-2018 aan. Ook dit jaar hopen we u (weer) te mogen begroeten.

In de periode van oktober tot half maart kunt u bijna wekelijks een activiteit van Vorming en Toerusting bijwonen. Wij hebben geprobeerd een gevarieerd pro­gramma samen te stellen, waarin zeker iets van uw gading te vinden is. Er zijn lezingen waarin Bijbel en geloof centraal staan, soms aan de hand van kunst of literatuur, en avonden over maatschappelijke thema’s die actueel zijn of meer van alle tijden. Lezingen over tradities in het christendom, onderwerpen die met het jodendom te maken hebben en met de islam.
We starten het seizoen met muziektheater. Verder zijn er avonden met (kerk)muziek en natuurlijk een film.

U begrijpt dat de commissieleden niet alles kunnen bedenken en organiseren. Daar hebben we de kerken en ook u voor nodig.
We zijn blij met alle medewer­king die we al krijgen, maar om ons werk te kunnen blijven doen, kunnen we uw signalen, ideeën en suggesties niet missen. Als u onderwerpen en sprekers aan ons door wilt geven, kan dat het beste via het secretariaat.
Adresgegevens vindt u onderstaand. Uiteindelijk stelt de commissie het nieuwe programma vast.

De meeste avonden, tenzij anders staat aangegeven, beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar.

De prijs voor deelname en eventuele extra kosten (te voldoen bij binnenkomst) staan bij iedere activiteit apart vermeld.
Als de avond u meer waard is, mag u daar in uw bijdrage natuurlijk uitdrukking aan geven.

De leden van de commissie:
Bea Berends, voorzitter                   
Annie de Kruijff, secretaris             
penningmeester ( VACATURE  
Gerrit van den Berg                         
Marijke Flierman                                                                 
Aart Jon Schimmel
Edith Schuiling,
Hettie Stemfoort                                 

Secretariaat  adres:    Valkenhof 109,  3862 LM  Nijkerk
Uw e-mailberichten kunt u verzenden naar: vorming-en-toerusting@vredeskerk-nijkerk.nl

De adressen van de kerken waar de meeste activiteiten plaatsvinden:
St. Catharinakerk    Holkerstraat 34 (Parochiehuis St. Jan, Holkerstraat 36,  3861 CE)
Vredeskerk             Van Reenenpark 23,  3862 CB
Kruiskerk                Venestraat 44,  3861 BX
Goede Herderkerk    Willem-Alexanderplein 14,  3862 CG                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het zit niet . . ., het zingt!
Muziektheatergroep ‘Fijne Mensen’ brengt een muzikale voorstelling in het kader van het jubileumjaar 2017, 500 jaar Reformatie

Het verhaal
Drie mensen komen bij elkaar vanwege het aanstaande overlijden van hun oude moe­der. Deze ingrijpende gebeurtenis is de aanleiding om terug te kijken op hun prote­stantse opvoe­ding. Voor de één een af­gesloten hoofdstuk, voor de ander nog steeds een bron van inspiratie.

Niet zonder humor worden zo nu en dan harde noten gekraakt, warme én pijnlijke herinneringen opgehaald en komt aan de orde wat het protestantse geloof na 500 jaar nog kan betekenen, nu voor velen de zekerheden zijn weggevallen.

Een luchtige, openhartige en soms ontroerende schets van een generatie met ‘een godsdienst van hun jeugd’, die voor een groot deel daarvan afscheid heeft genomen.
Met bekende liederen (van ‘Er gaat door alle landen’ tot ‘Nu gaan de bloemen nog dood’, u mag meezingen!), korte dialogen en cabareteske liedjes over onderwerpen als:
-   doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg;
-   hoe kijkt een protestant naar katholieken?
-   de humor van Johann Sebastian Bach;
-   hoe was het als kind om gereformeerd te zijn?
-   kun je verliefd worden op een dominee?
-   kerken scheuren of sluiten de deuren.

Spel en zang:            Marijke Slagman, Piet Post en Mar van der Velden
Tekst en muziek:        Mar van der Velden
Regie:                       Pieter Jongsma
Techniek:                  Arie Blanken
Tijdsduur voorstelling:  60 à 75 minuten


Info: Bea Berends
Datum: zondag 1 oktober 2017
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Vredeskerk
Kosten deelname:  € 3,-


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met neergeslagen ogen . . . (over depressie)
Inleider: Jan te Lindert, theoloog en ethicus en als zodanig verbonden aan diverse zorginstellingen

We kijken allemaal wel eens naar de punt van onze schoen. Ons gemoed ver­hindert ons om de wereld in te kijken; dat is op zo’n moment te lastig. We wen­den ons tot een arts of een zielenkenner. We krijgen een pilletje en slaan de ogen weer op. Het is iets van de nieuwe tijd wordt wel gezegd, onze depressie. Maar is dat wel zo?

In de oude verhalen komen we ze regelmatig tegen, de mensen die staren naar de punt van hun schoen: Saul heeft bijvoorbeeld de muziek nodig van David. Maar er is ook vertwijfeling bij Abraham, Sara, Hagar, Jakob, Rachel, Hannah, Mozes, Samuel en bij de latere profeten en zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan.

Wie brengt bijvoorbeeld de roeping van Mozes en van Samuel in verband met een depressie? Waar ging het toen en waar gaat het nu eigenlijk over bij depres­sie? Zouden we er in de moderne tijd ook heel anders naar kunnen gaan kijken? Daar proberen wij op deze avond achter te komen.

Info: Marijke Flierman
Datum: dinsdag 3 oktober 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Vredeskerk
Entree:  € 3,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘Hebben wij een economie of heeft de economie ons?
Over markt en moraal
Inleider: Prof. Dr. G.J. Buijs

Al vele jaren ligt in de economie en in de samenleving de nadruk op de econo­mische (financiële) behoeften en het eigenbelang van de mens. Langzamerhand komt daar verandering in: hoe langer hoe meer wordt ingezien dat een economie pas gedijt als er sprake is van vertrouwen en samenwerking.

In deze lezing staat de stelling centraal dat een markteconomie zonder moraal niet kan functioneren. Ook kijken we naar allerlei nieuwe maatschappelijke ont­wikkelingen zoals flexibilisering, deeleconomie, robotisering enzovoort die het nodig maken opnieuw over de inrichting van onze economie na te denken, waar­bij juist morele overwegingen een centrale rol spelen. Hoe dient dan de econo­mie van de toekomst eruit te zien wil ze echt bijdragen aan ‘goed leven’?


Prof. dr. G.J. Buijs (1964) studeerde politieke wetenschappen, filosofie en theologie aan de VU in Amsterdam en aan het Instituut voor Christelijke Studies in Toronto (Canada). In 2011 werd hij benoemd tot hoogleraar politieke filosofie op de Kuyperleerstoel aan de Vrije Universiteit. In 2016 volgde zijn benoeming op de Goldschmeding Chair aan dezelfde universiteit met als onderzoeksterrein ‘economie in relatie tot civil society’.

Info: Marijke Flierman
Datum: maandag 9 oktober 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: in Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)
Entree:  € 3,-


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vijfhonderd jaar Reformatie, vijfhonderd jaar boekdrukkunst
Inleider: Jan Greven - studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en was directeur van de IKON en hoofdredacteur van Trouw

Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn stellingen tegen de deur van de Slotkerk van Wittenberg. Zonder de boekdrukkunst zou dat een beperkte actie, ergens in het achterland van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie, gebleven zijn. Nu waren de stellingen eind 1517 al op drie plaatsen verkrijgbaar te weten in Leipzig, Neurenberg en Basel.

Is de boekdrukkunst alleen belangrijk geweest voor de verspreiding van de Reformatie? Of was er ook inhou­delijke beïnvloeding? Stel dat er sprake is van dat laatste, wat betekent het dan voor de toekomst van de Reformatie, nu de communicatie via de boekdrukkunst meer en meer vervangen wordt door communicatie via internet? Kan de Refor­matie zich opmaken voor de volgende vijfhonderd jaar zonder diep ingrijpende verande­ringen, nu de communicatiewereld, waar zij uit voortgekomen is, zo ingrijpend verandert?

Info: Gerrit van den Berg
Datum: donderdag 26 oktober 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Kruiskerk
Entree:  € 3,-

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat ons bond, God, is gebroken . . .’ (Lied 795)
Gescheiden wegen, en dan…?
Inleider: Sytze de Vries

Een lied van Jan Wit begint aldus: Men moet in vrede scheiden . . .
Maar gaat dat dan zomaar? Een man en een vrouw, vrienden, een gemeente en een predikant, hoe gaan zij uit elkaar?
Vanouds werden gesloten huwelijken kerkelijk ingezegend. Nogal eens was dat het hoogtepunt van de trouwdag.
In de protestantse traditie moet deze inzegening plaatsvinden ‘in het midden van de gemeente’, ook al is die soms, naast de familie en vrienden, alleen ambtelijk aanwezig. Het gebruik om daarom de huwelijksinzegening onderdeel van de zondagmorgendienst te maken, wordt om die reden de laatste decennia bevorderd. In de klassieke formulering beloven de partners elkander trouw ‘totdat de dood ons scheidt’. Inmiddels haalt 40 procent van de gesloten huwelijken die ‘eindstreep’ niet. Niet zelden is het verbreken een pijnlijke zaak: ‘scheiden doet lijden’.
In rooms-katholieke, maar ook in orthodox-protestantse kring wordt nog altijd de onverbrekelijkheid van het huwelijk hooggehouden, ook al is de praktijk een heel andere. Maar als de kerk/gemeente staat te juichen bij de inzegening, wat kan zij dan betekenen op het moment, dat het huwelijk wordt opgebroken?
In het Dienstboek (deel II) van de Protestantse Kerk en in het nieuwe Liedboek 2013 zijn liturgische teksten opgenomen, inclusief gebeden en liederen, die vorm kunnen geven aan onze omgang met het verbreken van relaties.
Zou de aanwezigheid van de gemeente bij het scheiden niet evenzeer gewenst zijn als bij de inzegening?
Theoloog/dichter Sytze de Vries heeft aan deze teksten bijgedragen, ook al vanuit zijn eigen pastorale praktijk.
Hij komt ons vertellen, wat hem daartoe bewogen heeft, en de teksten ook aan ons voorstellen.

Info: Bea Berends
Datum: donderdag 9 november 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Kruiskerk
Entree:  € 3,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloof en ons werk
Inleider: ds. Ruilof van Putten, partner van NLInvesteert en Geloof&Werk

Een mens is in zijn leven gemiddeld 80.000 uur met werk bezig, betaald of on­betaald.
Werk koppelen we niet automatisch aan de Bijbel. Toch heeft alles wat we doen een geestelijke dimensie.
Dus ook ons werk. Hoe volgen we Jezus in ons werk? En als je geen werk hebt of om welke reden dan ook niet kunt wer­ken?
Wist je dat daarover in de Bijbel veel adviezen staan? God is juist ook in ons werk geïnteresseerd.
Wil God liever dat je kiest actief te worden in de kerk, dan dat je kiest voor je werk of carrière?
In deze workshop van het Centrum voor Geloof en Werk (www.geloofenwerk.nl) ga je ontdekken hoe ‘gewoon werk’ past in Gods koninkrijk.

 

Info: Hettie Stemfoort
Datum: maandag 13 november 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: in de Vredeskerk
Entree:  € 3.-


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Let op! Op Donderdag 21 november komt helaas de lezing van de heer Fik Meijer te vervallen.

Daarvoor in de plaats komen Wilco Kruiswijk en Janneke Kruiswijk-Terlouw  hun ervaringen delen over :
Pelgrimeren is aandacht hebben voor de ander.

Wilco en Janneke wandelen al verscheidene jaren pelgrimstochten in Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië, Turkije en Japan.
Elke tocht levert nieuwe ontmoetingen en inzichten op. 
Enkele grote pelgrimsthema’s passeren de revue in deze lezing: dankbaarheid, vertrouwen, gastvrijheid, vreemdeling-zijn, ontmoeten, samen-alleen.

Wereldwijd is er een groeiende interesse in pelgrimeren. We zien de aantallen pelgrims naar Santiago groeien, maar ook de Olavsweg,
de 88 tempelroute op Shikoku (Japan) of de franciscaanse routes naar Assisi groeien in populariteit. Ook in Nederland is er een groeiend wandelaanbod voor pelgrims. Voor wie niet zo ver kan of wil reizen is dat een uitkomst. Het belang van deze ontwikkeling laat zich raden:
in onze complexe en vaak drukke levens helpt het om wandelend te kunnen vertragen en bezinnen. Bij deze pelgrimstochten gaat het om de innerlijke reis van de pelgrim, maar ook om de interactie met anderen en/of het landschap, en in meer of mindere mate om spiritualiteit. Elke route kent weer eigen accenten, maar ze hebben het belangrijkste gemeen: pelgrimeren verbindt. Met jezelf en met anderen. 
Wilco en Janneke hebben hun ervaringen verwerkt in een hedendaagse pelgrimstocht, het www.gelukkigerwijspad.nl .

Info: Bea Berends
Datum: dinsdag 21 november 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)
Entree: € 3,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De positie van de vrouw in Koran (Thora en Bijbel)
Inleider: Dr. Wouter Smit, Woudenberg

Naast zijn werk als predikant / geeste­lijk verzorger is dr. Smit gepromo­veerd op de geschiedenis van zen­ding en Islam. Hij is betrokken bij verschillende aspecten van de ontmoeting van christenen en mos­lims. Vanuit de joodse, christelijke en islamitische traditie is er veel te zeggen en te bespreken. We putten uit dezelfde bronnen, maar interpre­taties lopen (ver) uiteen, zowel binnen de afzonderlijke godsdiensten als ook onderling. Vanuit deze achter­gronden zal dr. Smit een avond verzorgen over het thema ‘de positie van de vrouw in de Islam. Naast de informatie die gegeven wordt, is er ruimte voor uitwisseling van gedachten en aanscherping van de geest.

Info: Aart Jon Schimmel
Datum: dinsdag 28 november 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Vredeskerk
Entree:  € 3,-


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liberaal christendom voor iedereen
Inleider: Jan Offringa

Begin 2016 verscheen het boek ‘Liberaal christendom’. Ervaren, doen denken. Daarin presenteren elf auteurs, merendeels predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, een ruimdenkende en actuele vorm van christendom. Aan de orde komt daarin hoe je vandaag de dag over God kunt spreken, de persoon van Jezus kunt duiden, de Bijbel leest of vorm kunt geven aan een door geloof geïn­spireerde levensstijl. De schrijvers nemen de christelijke traditie serieus en ont­vouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Hun liberale benadering sluit aan bij vragen die breeduit leven onder de grote groep godzoekers binnen en buiten de kerk.

Samen met de Groningse hoogleraren Rick Benjamins en Wouter Slob vormde Jan Offringa de redactie van ‘Liberaal christendom’.
Ook schreef hij twee van de hoofdstukken. Eerder verscheen van zijn hand ‘Na een gezonde geloofscrisis’, een boek over geloof, twijfel en moderne theologie. Tijdens zijn voorzitterschap (2005-2010) van theologenbeweging ‘Op Goed Gerucht’ was hij onder andere betrokken bij de wording van de Doornse Catechismus. Als predikant te Kesteren ging hij in gesprek met zijn gemeenteleden, hetgeen uitmondde in ‘God is niet te vangen’ (2014), een boek dat veel gebruikt is in gesprekskringen. Sinds kort is hij predikant in Wijk bij Duurstede.

Info:

Aart Jon Schimmel

Datum: dinsdag 9 januari 2018
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Kruiskerk
Entree:  € 3,-


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al zingend een reis door de tijd
Door: Vocaal ensemble Common Ladies

10 zangeressen onder leiding van een dirigent, Herma van de Coterlet, presen­teren muziek uit diverse eeuwen en verschillende landen. Veel nummers worden a capella gezongen. De muziek zal afgewisseld worden met enkele gedichten van de hand van de oud-stadsdichter van Nijkerk.

Over Vocaal ensemble Common Ladies
foto van Vocaal ensemble Common Ladies.

Een ‘jong’ koor, opgericht in april 2015. Qua zangervaring hebben zij samen vele tientallen jaren ervaring in huis. Ieder koorlid heeft haar eigen achtergrond, bijvoorbeeld als solist, leadzanger in een band, koorlid van een gemengd koor of een vocaal ensemble. Door deze uitgebreide ervaring kunnen zij een breed repertoire aan muziek aan. Zij zingen drie-, vier-, vijf- en zelfs achtstem­mige liederen. Afhankelijk van de meerstemmigheid en de sfeer van het uit te voeren stuk wordt bepaald welke koorleden alt, mezzosopraan of sopraan zingen.

 

 

 

Info: Bea Berends
Datum: dinsdag 16 januari 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Vredeskerk
Entree:  € 3,-


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meister Eckhart op het kruispunt van oost en west
Inleider: dr. Bruno M.J. Nagel, studeerde filosofie, theologie, godsdienstweten­schappen en Indo-Iraanse talen en culturen

http://www.thefamouspeople.com/profiles/images/meister-eckhart-2.jpgDe middeleeuwse denker en mysticus Meister Eckhart (1260-1328) oefent vaak grote aantrek­kingskracht uit op mensen die zoeken naar ver­dieping van hun christelijk perspectief op het bestaan. Maar ook wie vertrouwd is met vormen van oosterse spiritualiteit en mystiek, en vervolgens met Eckhart kennis maakt, heeft bij alle verschillen regelmatig een wonderlijke ervaring van herkenning.

In deze lezing komen centrale thema's uit het denken van Eckhart aan de orde naast kernthema's uit oosterse vormen van spiritualiteit die, ondanks het ontbreken van historische beïnvloeding, op een aantal punten opmerkelijke verwantschap vertonen met het denken en de spiritualiteit van Eckhart.

Info: Hettie Stemfoort
Datum: donderdag 25 januari 2018
Tijd:

20.00 uur

Plaats: Vredeskerk
Entree: 

€ 3,-

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joodse beeldvorming van Jezus
Afbeeldingsresultaat voor joodse beeldvorming van jezusInleider: Marcel Kemp uit Amersfoort

In het licht van de geschiedenis van po­groms, verguizing en vernietiging van het Europese Jodendom, waarbij christenen en een bepaalde christelijke theologie een grote rol speelden, is het verbazingwekkend dat vanuit het jodendom door de eeuwen heen toch interesse is getoond in de stichter van het christendom: Jezus.

Hoe kijkt men in joodse kring nú tegen Jezus aan? Dat varieert enorm. Er wordt niet alleen op verschillende wijzen 'afstand' genomen van een Jezus-in-christelijke-context, maar er zijn ook joodse schrijvers en denkers die Jezus als 'joodse broeder' voluit herkennen en erkennen. Daarbij gaat het om de kijk op Jezus van o.a. Leo Baeck, René Süss, Shalom Ben-Chorin en Pinchas Lapide. Interessante vraag is tenslotte of joodse visies op Jezus ook voor christenen vandaag aanleiding kunnen zijn Jezus anders te verstaan . . .    

Info: Gerrit van den Berg
Datum: dinsdag 30 januari 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats:

Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)

Entree:  € 3,-
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rob CompaijenGod en het lijden
Inleider: Rob Compaijen uit ‘t Harde

Waarom is er lijden? Het is een van de fundamentele vragen van het menselijk bestaan.

Ieder mens wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met tegenslag, pijn, ziekte en dood. In deze ervarin­gen kan de vraag naar een reden voor het lijden ons aangrijpen. Voor christenen lijkt deze vraag alleen nog maar drukkender te worden, want waarom is er lijden als er een God is die goed en almachtig is? En deze vraag leeft niet alleen in ons eigen hart: we worden door anderen regelmatig met dit probleem geconfronteerd. Het lijden is zelfs wel ‘het grootste wapen van de atheïst’ genoemd.
Voldoende redenen om een avond met elkaar over deze thematiek na te denken. In een verkenning van dit ingewikkelde én interessante probleem zal worden stilgestaan bij onder andere de volgende vragen.
In welke opzichten is lijden eigenlijk een probleem? Is het alleen een probleem voor christenen die in een goede en almachtige God geloven? Is het een probleem voor atheïsten? Wat bedoelen we eigenlijk als we spreken over Gods almacht?
Wat verstaan we onder Gods goedheid? En bestaat er een (overtuigende) oplossing voor het probleem van het lijden?

Dr. R. Compaijen MA is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen.

Info:

Edith Schuiling

Datum: maandag 5 februari 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: in het parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)
Entree:  € 3,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 70 gezichten van de Torah
Inleider: drs. Han Wilhelm (Ermelo) is onderwijskundige en systematisch theoloog

Als de bijbel de basis (het ‘principium unicum’) van het christelijk geloof is, hoe moet de Schrift dan in onze tijd gelezen worden? En waar kan dat (nog) geleerd worden? In het gezin? Op school? Tijdens de eredienst? Of met de catechisatie?
De veronderstelling dat de Schrift zichzelf uitlegt is immers onjuist; zo blijkt uit het antwoord van de ambtenaar uit Ethiopië aan Fillippus (Handelingen 8, 31). De Bijbel moet uitgelegd worden.
Op deze avond zullen joodse leeswijzen en verschillende rabbijnse systemen van uitleg van de Hebreeuwse Bijbel worden besproken, die nog steeds van waarde zijn om de Bijbel te lezen ‘in rapport met de tijd’.
In het jodendom is ‘de 70 gezichten van de Torah’ een gevleugelde uitdrukking om de reikwijdte en veelzijdigheid van rabbijnse leeswijzen van het Oude Testament mee aan te duiden. Dit betekent echter nog niet dat elke uitleg werd geaccepteerd door het rabbijnse jodendom. We zullen zien waar rabbijnen de grens trokken.


Info: Marijke Flierman
Datum:

donderdag 15 februari 2018

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Kruiskerk
Entree:  € 3,-   


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filmavond
Evenals vorige jaren is er, gezamenlijk met de bibliotheek van Nijkerk, een film in het programma opgenomen genaamd
Dorsvloer vol confetti’.

http://media.nu.nl/m/m1oxcumaktpw_wd640.jpg/filmrecensie-dorsvloer-confetti---tallulah-h-schwab.jpgHet verhaal draait om een groot gereformeerd gezin in Zeeland: vader (Steven van Watermeulen), moeder (Suzan Boogaerdt), opa en oma, Rogier en Christiaan en de tweelingbroertjes. Katelijne (Hendrikje Nieuwerf) is de enige dochter.
Dagelijks bidden ze God om kracht, zodat ze op ‘de smalle weg’ van het geloof zullen blijven. Geen televisie, geen muziek - zelfs geen sprookjes. Alleen ‘Gods woord houdt stand in eeuwigheid’. Maar de verbeelding van de twaalfjarige Katelijne laat zich moeilijk temmen: een parasol in een bokaal met ijs, twee vriendinnen, de paardenbloemen in de maag van een koe…
Ze houdt ervan haar fantasie de vrije loop te laten.
Tranen
En dat snap je ook wel, want het Zeeuwse landschap ziet er door de lenzen van cameraman Menno Westendorp echt schitterend uit. Schwab kiest ook sprekende momenten: het rolletje mentos dat in de kerk wordt doorgegeven, het melken van de koeien met Katelijne d'r vader, de kermis, de tranen die in oma’s koffie plonzen…
Daarmee omzeilt de film de voor de hand liggende clichés. De ouders van Katelijne zijn geen monsterlijke fanaten, ze houdt van ze. Dit is geen film vol geschreeuwde confrontaties, over een meisje dat in opstand komt. De gebeur­tenissen rijgen zich eerder wat dromerig aaneen, tot de ontroerende maar onvermijdelijke ontknoping.

Info: Edith Schuiling
Datum: donderdag 22 februari 2018
Tijd: 19.30 uur (let op de aanvangstijd)
Plaats: Bibliotheek Nijkerk, Frieswijkstraat 99, 3861 BK
Entree:  € 6,- voor leden van de bibliotheek en € 7,50 voor niet-leden    

Aanmelding (verplicht) en kaartverkoop alleen bij de bibliotheek en via www.bibliotheeknijkerk.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jonah
Inleider: Juke Hudig

Afbeeldingsresultaat voor juke hudigHet bijbelboek Jonah beschrijft een inwijding in de diepste mysteriën van het mens zijn. Jonah wordt meestal gekoppeld aan de walvis, maar dat is slechts een onderdeel van dit korte maar complexe verhaal.
Jonah wordt geroepen: "Sta op, ga naar Nineveh". Maar hij vlucht voor de stem van God. Hij raakt verstrikt in de benauwenis van de diepste wateren, tot hij zich opricht naar de Ene, die hem begeleidt op zijn weg naar de hoogste hemelen. In Nineveh roept hij de bewoners van de stad op tot inkeer te komen.
Hij gaat zelf door alle lagen van bewustzijn en wordt omgevormd. Een louteringsproces, waarin Jonah alles in zichzelf offert en herboren wordt, verbonden met de Allerhoogste.
Juke Hudig werkt in pastelkrijt. Zij tekende veel ‘tuinen’, impressies van de natuur. Maar het liefst verdiept zij zich in een 'heilige' tekst, zoals Dante's ‘Divina Commedia’, het bijbelboek Job, een gedicht van A. Poesjkin, een sprookje van Andersen of een lied van Schubert, een legende van de heilige Christoforus en andere onderwerpen.
In 2016 voltooide zij een reeks van 55 pastels over Jonah, in boekvorm prachtig uitgegeven door Uitgeverij Nacht­wind.
Zij zal ook boeken en kaarten meenemen voor de verkoop.

Info: Bea Berends
Datum: dinsdag 6 maart 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)
Entree:  € 3,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Johannes Passion
Inleider: Piet Philipse

Afbeeldingsresultaat voor johannes passion

Bach heeft de Johannes Passion een aantal jaren vóór de Matthäus Passion gecomponeerd.
De Johannes Passion heeft een meer intiem, maar ook een meer strijdlustig karakter.
Eén koor en één orkest spelen de partijen, in af­wijking van de Matthäus, die dubbelkorig is uitgevoerd.
De eerste uitvoeringen van de Johannes Passion waren dan ook in de wat kleinere kerk in Leipzig, de Nicolaikerk, in tegenstelling tot de grotere Thomaskerk.
Piet Philipse, cantor/organist uit Bussum, zal ons deze avond meer vertellen over de Johannes Passion.
Piet Philipse studeerde orgel en koor­directie aan de Zeeuwse muziekschool bij Adriaan Fonteyn.
Hij was cantor/organist in Goes, ’s-Gravenpolder, Hilversum, Huizen, Amersfoort en Bussum.

  


Info: Edith Schuiling
Datum:

dinsdag 13 maart 2018

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Kruiskerk
Entree:  € 3,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het levensverhaal van Petrus
Inleider: Erik Idema, uitgever en schrijver van Bijbelse verhalen

20170323 i HetVerhaalVanPetrusOoit was hij een visser, maar zijn leven veranderde totaal toen Jezus voorbij kwam en hem riep. Petrus maakte de wonderlijke weg van Jezus van dichtbij mee. Hij liep over water, hij zag met eigen ogen hoe zieke mensen ge­nazen. Hij was degene die zei dat Jezus de Messias was. Maar hij was uiteindelijk ook degene die na de arrestatie van Jezus zei dat hij hem niet kende.

Op deze avond horen we wat de Bijbel en andere bronnen vertellen over het levensverhaal van Petrus. Een aan­grijpend en bijzonder verhaal, dat na Pasen nog lang niet afgelopen is.

 Info: Bea Berends
Datum:

woensdag 21 maart 2018

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Vredeskerk
Entree:  € 3,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vooraankondiging excursie Groningen op 22 of 29 september 2018

Vroegbarokke orgelmuziek in het Groninger land
Bach, Vivaldi en Händel zijn bekende componisten uit de baroktijd. Hun compo­sities stammen grotendeels uit de 18e eeuw.
Maar Praetorius, Scheidemann, Scheidt, Tunder, Weckmann: zeggen die componisten u iets?

Het zijn componisten uit de baroktijd, die hun werken grotendeels in de 17e eeuw schreven. Musici uit Duitsland, die zich lieten inspireren door hun vakgenoten uit Italië. Hun composities lijken zich in hun muzikale inkleuring minder te houden aan een strak schema als die van bijvoorbeeld Johann Sebastian Bach. Juist daardoor is hun muziek zowel van hoge kwaliteit als fris en verrassend.

Afbeeldingsresultaat voor orgel tekeningDie vroegbarokke componisten schreven net als Bach vrijwel uitsluitend kerke­lijke muziek, eigen composities, maar ook variaties op oude kerkelijke muziek, ook uit de tijd van vóór de Reformatie, en vaak voor orgel.

Orgels uit de vroege barok klinken heel anders dan veel kerkorgels van later datum, zij werden destijds gebouwd om als vervanging van een orkest veelstemmige muziek te laten horen, waarbij de kunst was om die stemmen individueel tot hun recht te laten komen: nu eens fluiten of strijkers, dan weer een fagot, hoorn of trompet.

Muziek van die vroegbarokke componisten is niet los verkrijgbaar. Wil je echt van die muziek kunnen genieten, dan moet je ook iets weten van de wereldlijke en de geestelijke cultuur van de tijd waarin ze zijn ontstaan.

Precies dat gaan we ervaren tijdens deze excursie. In de provincie Groningen, in drie kerken, die soms nog ouder zijn dan die oude orgels, in landschappen die nog veel van hun middeleeuwse oorsprong laten zien. Tijdens de excursie ver­tellen dominee Jan Willem Overvliet en dirigent en cantor-organist Dinie Jager, beiden uit Nijkerk, beiden met Groninger wortels, waarom dat daar allemaal nog zo is zoals het daar is. En Dinie Jager laat daar die vroegbarokke muziek in al haar facetten en schoonheid horen.

De excursie, die is bedoeld voor leergierige mensen, die naast muziek ook ge­zellige momenten voor koffie, thee en een lunch weten te waarderen, staat gepland voor zaterdag 22 of 29 september 2018. Per autobus. Vertrek ’s mor­gens om 07.30 uur vanaf het NS-station Nijkerk, aankomst aldaar om circa 20.00 uur.

Om de prijs per deelnemer redelijk te houden, (ongeveer € 60,-- all-in) vindt de excursie alleen plaats bij minimaal 30 deelnemers.
En om de excursie voor alle deelnemers ook gezellig te houden, kunnen er maximaal 40 mensen mee.

Aanmeldingen voor deze leerzame en gezellige excursie moeten uiterlijk op 1 maart 2018 binnen zijn, vol = vol.