Home
Actueel
Geledingen
Contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
De Vredeskerk in het kort
Erediensten
Pastoraat
Kerkblad
In de dienst
   

De hervormde gemeente “Vredeskerk” in Nijkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Wij streven als christelijke gemeente naar openheid en wij vinden het van belang om elkaar de ruimte te geven.
Zoekend naar antwoorden op de vele vragen van deze moderne tijd.
Belijdend in een veelheid van geloofsuitingen, zoals die terug te vinden zijn in de Bijbel, waarin wij onze inspiratie vinden.
De zondagse eredienst beschouwen wij als het hoogtepunt van onze geloofsbeleving, die aan inspirerende kracht wint wanneer velen die viering met elkaar delen. Van vreugdevolle vieringen tot diensten van inkeer.
De dienst van Schrift en Tafel (Avondmaal) vieren wij in openheid voor allen die tot de Christengemeente behoren.
Eigen gemeenteleden, maar ook leden van andere kerken en parochies en ook de kinderen zijn welkom aan de Maaltijd van de Heer.
De huwelijksinzegening staat open voor alle huwelijken van gemeenteleden, ook voor partners van hetzelfde geslacht.
Ook doordeweeks zijn wij samen een betrokken geloofsgemeenschap met véél activiteiten, waar veel vrijwilligers aan mee werken.

Onze kernwaarden:

De Vredeskerk is een open gemeente van Christus, waarin:

  • wij God, onze medemens en onszelf hopen te ontmoeten
  • de erediensten centraal staan en ruimte is voor verschillende geloofsuitingen
  • wij ons aangesproken weten door Gods Woord als richtlijn voor het leven
  • de Bijbelse boodschap wordt vertaald naar het dagelijks leven
  • we voorwaarden scheppen om een ieder tot zijn recht te laten komen
  • iedereen door de activiteiten betrokken wordt bij de opbouw en vorming van onze gemeente
  • aandacht is voor contacten met andere (kerkelijke) organisaties
  • we beseffen deel uit te maken van een groter geheel en daarom verantwoordelijkheid willen dragen voor de samenleving.

Ons kerkzegel:
De Vredeskerk heeft een kerkzegel als beeldmerk, dat twee Bijbelteksten vermeldt:

  • De brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 2 : 14 “Want hij is onze vrede”
  • Het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14: 27a “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u    

In de binnenring, rondom het kruis staan de liturgische symbolen.
U vindt deze ook terug in het gebrandschilderde raam in het liturgisch centrum van de kerk:

Links boven: de ster. Symbool van de geboorte van Christus. Kerst, feest van het licht der wereld
Rechts boven: de (doornen)kroon. Symbool van het lijden van Christus. Goede Vrijdag.
Links onder: Het kruis met de stralenkrans. Symbool van het sterven en de opstanding van Christus met Pasen
Rechts onder: De duif. Symbool van vrede en de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren.

Historisch overzicht:
De gemeenteleden die zich in 1932 niet meer thuis voelden in de Grote Kerk hielden in gebouw "Volksheil" aan de Gasthuisstraat zogenaamde "jeugddiensten". Door de grote toeloop werd in 1933 de "Stichting voor Evangelisatie" in het leven geroepen en werden onder haar verantwoordelijkheid "gewone diensten" gehouden. De Hervormde Gemeente van Hoogland verleende gastvrijheid voor het afleggen van Openbare Belijdenis des Geloofs en voor de bediening van de Heilige Doop.

Op 16 juli 1952 werd de Vredeskerk in gebruik genomen. In 1960 werd de kosterswoning gebouwd en in 1975 de grote kerkzaal.

In de huidige situatie is de rol van de Stichting voor Evangelisatie een geheel andere. Het bestuur van de Vredeskerk is in handen van de kerkenraad. De Vredeskerkgemeente is onderdeel van de PKN. De Stichting bestaat nog steeds en is eigenaar van de grond, de pastorie, de kosterwoning, de kerkzalen en de kerk zelf. Het bestuur van de Stichting stelt de gebouwen en de grond om niet beschikbaar aan de Vredeskerkgemeente, onder voorwaarde dat die het onderhoud plant, uitvoert en financiert.
Voor groot onderhoud kan een beroep gedaan worden op de Stichting die haar middelen vooral verkrijgt uit legaten en giften.
Najaar 2017 zal de pastorie gronding verbouwd worden, onder leiding van het College van Kerkrentmeesters en gefinancierd door de Stichting.

1933
1944
1947
1951
1954
1957
1958
1967
1972
1978
1985
1989
1992
2015
2016
2017

Oprichting "Stichting Evangelisatie"
Intrede Ds. G.B. Westenburg (1947)
Intrede Ds. J.G. Hooyer
28 November; eerste steenlegging Vredeskerk
1 februari; Intrede Ds G.W. van Tricht (1958)
Officiële opname van de Vredeskerk in de N.H. Kerk en officiële bevestiging van Ds. Van Tricht (1958)
Intrede Ds.  B.F.C. de Groot (1964)
Intrede Ds. J. Dol (1971)
Intrede Ds. J.M. Snijders (1984) – Pastoraatsbijstand: Ds. G.F. Callenbach
2e predikantsplaats – Bevestiging Ds. E. Hensens (1988)
Intrede Ds. N. de Mooij (1991)
19 februari; Intrede Ds. J.J. Esveld
25 oktober; Intrede Ds. E.J.A. van der Kaaij ( 2016 )
Opheffen 2e predikantenplaats, benoeming ds. Esveldt als bijstand in pastoraat
1 juni: losmaking ds. E.J.A. van der Kaaij.
8 oktober: Bevestiging ds. P.J. Huiser