Over ons

De Vredeskerk in het kort
De Hervormde Gemeente Vredeskerk Nijkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij streven als christelijke gemeente naar openheid en wij vinden het van belang om elkaar de ruimte te geven. Zoekend naar antwoorden op de vele vragen van deze moderne tijd. Belijdend in een veelheid van geloofsuitingen, zoals die terug te vinden zijn in de Bijbel, waarin wij onze inspiratie vinden. 

De zondagse eredienst beschouwen wij als het hoogtepunt van onze geloofsbeleving, die aan inspirerende kracht wint wanneer velen die viering met elkaar delen. Van vreugdevolle vieringen tot diensten van inkeer. De dienst van Schrift en Tafel (Heilig Avondmaal) vieren wij in openheid voor allen die tot de Christengemeente behoren. Eigen gemeenteleden, maar ook leden van andere kerken en parochies en ook de kinderen zijn welkom aan de Maaltijd van de Heer.

De huwelijksinzegening staat open voor alle huwelijken van gemeenteleden, ook voor partners van hetzelfde geslacht.

Ook doordeweeks zijn wij samen een betrokken geloofsgemeenschap met véél activiteiten, waar veel vrijwilligers aan mee werken. Al die activiteiten vindt u terug in de kalender.

Onze kernwaarden
De Vredeskerk is een open gemeente van Christus, waarin:

  • wij God, onze medemens en onszelf hopen te ontmoeten
  • de erediensten centraal staan en ruimte is voor verschillende geloofsuitingen
  • wij ons aangesproken weten door Gods Woord als richtlijn voor het leven
  • de Bijbelse boodschap wordt vertaald naar het dagelijks leven
  • we voorwaarden scheppen om een ieder tot zijn recht te laten komen
  • iedereen door de activiteiten betrokken wordt bij de opbouw en vorming van onze gemeente
  • aandacht is voor contacten met andere (kerkelijke) organisaties
  • we beseffen deel uit te maken van een groter geheel en daarom verantwoordelijkheid willen dragen voor de samenleving.

Ons kerkzegel
De Vredeskerk heeft een kerkzegel als beeldmerk, dat twee Bijbelteksten vermeldt:

De brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 2: 14 “Want hij is onze vrede”
Het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14: 27a
“Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u”

In de binnenring, rondom het kruis, staan de liturgische symbolen. U vindt deze ook terug in het gebrandschilderde raam in het liturgisch centrum van de kerk.

Logo

Links boven: de ster. Symbool van de geboorte van Christus. Kerst, feest van het licht der wereld

Rechts boven: de (doornen)kroon. Symbool van het lijden van Christus. Goede Vrijdag.

Links onder: Het kruis met de stralenkrans. Symbool van het sterven en de opstanding van Christus met Pasen

Rechts onder: De duif. Symbool van vrede en de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren.

Historisch overzicht
De gemeenteleden die zich in 1932 niet meer thuis voelden in de Grote Kerk hielden in gebouw "Volksheil" aan de Gasthuisstraat zogenaamde "jeugddiensten". Door de grote toeloop werd in 1933 de "Stichting voor Evangelisatie" in het leven geroepen en werden onder haar verantwoordelijkheid "gewone diensten" gehouden. De Hervormde Gemeente van Hoogland verleende gastvrijheid voor het afleggen van Openbare Belijdenis des Geloofs en voor de bediening van de Heilige Doop.

Op 16 juli 1952 werd de Vredeskerk in gebruik genomen. In 1960 werd de kosterswoning gebouwd en in 1975 de grote kerkzaal.

In de huidige situatie is de rol van de Stichting voor Evangelisatie een geheel andere. Het bestuur van de Vredeskerk is in handen van de kerkenraad. De Vredeskerkgemeente is onderdeel van de PKN. De Stichting bestaat nog steeds en is eigenaar van de grond, de pastorie, de kosterwoning, de kerkzalen en de kerk zelf. Het bestuur van de Stichting stelt de gebouwen en de grond om niet beschikbaar aan de Vredeskerkgemeente, onder voorwaarde dat die het onderhoud plant, uitvoert en financiert.

Voor groot onderhoud kan een beroep gedaan worden op de Stichting die haar middelen vooral verkrijgt uit legaten en giften.

In 2017 is de pastorie grondig verbouwd, onder leiding van het College van Kerkrentmeesters en gefinancierd door de Stichting.

Onderstaand enige markante data uit onze geschiedenis:

1933    Oprichting "Stichting Evangelisatie"

1944    Intrede Ds. G.B. Westenburg (1947)

1947    Intrede Ds. J.G. Hooyer

1951    28 november; eerstesteenlegging Vredeskerk

1954    1 februari; Intrede Ds. G.W. van Tricht (1958)

1957    Officiële opname van de Vredeskerk in de N.H. Kerk en officiële bevestiging van Ds. Van Tricht (1958)

1958    Intrede Ds. B.F.C. de Groot (1964)

1967    Intrede Ds. J. Dol (1971)

1972    Intrede Ds. J.M. Snijders (1984) – Pastoraatsbijstand: Ds. G.F. Callenbach

1978    2e predikantsplaats – Bevestiging Ds. E. Hensens (1988)

1985    Intrede Ds. N. de Mooij (1991)

1989    19 februari; Intrede Ds. J.J. Esveldt

1992    25 oktober; Intrede Ds. E.J.A. van der Kaaij (2016)

2015    Opheffen 2e predikantenplaats, benoeming ds. Esveldt als bijstand in pastoraat

2016    1 juni: losmaking ds. E.J.A. van der Kaaij

2017    8 oktober: Bevestiging ds. P.J. Huiser

 

 

  • Laatste update op .